تورم در بیشتر اوقات کشورهای بهبود‌یافته جهان صعودی شده با این حال در ایران نزولی است


رئیس کل موسسه مالی مرکزی ذکر شد: همراه خود تمهیدات اندیشیده شده، امسال الگو کاهشی تورم شکسته نشده می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد وفاداری دسترس در بازار فارکس، شتاب‌گیری انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری صحیح در ورزش‌های مالی خواهیم بود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی، علی صالح آبادی در نشست رؤسای کل موسسه مالی ‌های مرکزی کشورهای بخش خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیای مرکزی، همراه خود برشمردن آثار مالی زیانبار فاجعه کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی ۲ سال قبلی همانند متعدد اجتناب کرده اند اقتصادهای تولید دیگری ملت ها عمدتاً به واسطه شیوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ویروس کرونا همراه خود مشکل‌هایی مواجه شد. علاوه بر این اقتصاد ایران همراه خود مشکل‌های عکس نظیر بدتر کردن تحریم‌های بوتلگ مقامات آمریکا اجتناب کرده اند زمان خروج آن مقامات اجتناب کرده اند برجام مواجه {بوده است}. مجموعه این شرایط به همان اندازه حدودی توانست انبساط مختصر مدت اقتصاد ایران را بطور کوتاه مدت متاثر سازد.

رئیس کل موسسه مالی مرکزی افزود: همراه خود متعهد شدن پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز واکسیناسیون فشرده در مقابله همراه خود ویروس کرونا، ورزش‌های مالی ملت بطور خاص بخش ارائه دهندگان در جاری ادای احترام به الگو دوره ای شخصی است.

آمارها حاکی اجتناب کرده اند افزایش نسبی وضعیت مالی ایران است

صالح آبادی همراه خود استناد به آمارهای مناسب اجتناب کرده اند متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهار کرد: آمارهای مناسب اجتناب کرده اند متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال ۲۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی اجتناب کرده اند افزایش نسبی وضعیت اقتصاد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در الگو متغیرهای کلان مالی می‌باشند. برای مثال نرخ تورم دوازده‌ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح به سطح کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۰ متاثر اجتناب کرده اند محدودیت ورود به دارایی ها ارزی ناشی اجتناب کرده اند بدتر کردن تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، اجتناب کرده اند سپتامبر ۲۰۲۱ وارد الگو نزولی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به همین ترتیب ۱۳.۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵.۴ واحد سهم کاهش یافته است‌اند.

وی افزود: بر ایده محاسبات {انجام شده}، انبساط مالی در ۹ ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ برابر ۴.۱ سهم نتیجه گیری کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین مقطع، حساب جاری تراز تیز کردن‌های خارجی ملت همراه خود مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری در کنار بود. در این دوران روزی، صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات کالا (فوب) به همین ترتیب برابر ۵۶.۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴.۲ میلیارد دلار بود کدام ممکن است نسبت به فاصله خیلی شبیه سال در گذشته اجتناب کرده اند آن برابر ۶۳.۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴.۲ سهم افزایش نماد می‌دهند.

لزوم متعهد شدن پوشش‌های مالی همراه خود هدف مدیریت تورم

صالح آبادی اخلال در زنجیره ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تنشهای جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی) همراه با سیاستهای مالی انبساطی همراه خود هدف حمایت اجتناب کرده اند خانوارها را اجزا مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این اجزا اقتصاد ایران را نیز همراه خود ملاحظه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. اجتناب کرده اند این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان مالی نظیر تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی را همراه خود ابهاماتی مواجه ساخته است.

وی افزود: آمارهای در سراسر جهان حاکی اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تعدادی از دهه تورم های زیرین مجدداً نرخ تورم در بیشتر اوقات کشورهای بهبود‌یافته آغاز به افزایش نموده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر سایر کشورهای در جاری بهبود را نیز به صورت عقب کشیدن متاثر کرده است.

رئیس کل موسسه مالی مرکزی همراه خود ردیابی به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای اساس کدام ممکن است مجموعاً شناخته شده به عنوان شوک های تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای ارزش ای قلمداد می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرایت فوری این شوک های تورمی به اقتصادهای در جاری بهبود، نیاز یافته به همان اندازه در طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پوشش های مالی در کشورهای بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری بهبود عمدتاً همراه خود هدف مدیریت تورم دقت تذکر بیشتری صورت گیرد.

صالح آبادی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به رویکردهای متعهد شدن شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستهای اندیشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شرایط بین‌المللی، الگو کاهشی نرخ تورم در سال جاری شکسته نشده یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد وفاداری دسترس در بازار فارکس، شتاب‌گیری انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری صحیح در ورزش‌های مالی باشیم.

Share