تولد ۷۵ سالگی مبارک التون جان
در همین جا ده دوم خارق العاده در اقامت او برای جشن تولد ۷۵ سالگی التون جان معرفی شده است شده است.