جسد هری برادلی انگلیسی همراه خود عالی سگ در پرتغال پیدا شدشخص انگلیسی مفقود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سگش هر ۲ در ته چاه پرتغالی پیدا شدند.

هری بردلی، ۲۲ ساله، فینال بار دیده شد کدام ممکن است سگ نیم را گرفته است. به گزارش سان، ۱۶ مارس برای پرسه زدن در روستای پادرنه است.

در گذشته اجتناب کرده اند اینکه پلیس پرتغال جسد او را پیدا تدریجی، بردلی ون را در مزرعه ای در سمت شمالی سائو بارتولومیو د مسسن – ربع ساعت شمالی پیدا کرد. آنها جستجو در سگ هایی همراه خود تلفن های صورتی هستند.

مسئولان به ورزشی خطرناک نامشخص نیستند. به مشاوره این پرتغالی، پیش بینی نمی رود کدام ممکن است نتایج علنی شود، با این حال پس از مرگ در پیش بینی است.