جنایت هولناک مرد عصبانی در سفر نوروز | سقوط زن سالخورده اجتناب کرده اند طبقه پنجم منصفانه ساختمان در انزلی


معمای سقوط مرگبار زن سالخورده اجتناب کرده اند تراس طبقه پنجم در سفر نوروز همراه خود بازداشت مرد او فاش شد. متهم پس اجتناب کرده اند اقرار به جنایت همراه خود اصل بازپرس محمد مرتب سازی بازپرس بخش سوم دادسرای بندر انزلی روانه زندان شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند همشهری، یازدهم فروردین امسال گزارش از دست دادن زندگی اسرار‌آمیز زنی ۷۸ساله به قاضی محمد مرتب سازی، بازپرس کشیک قتل دادسرای قانونی بندر انزلی ادعا شد. تجزیه و تحلیل‌های اولین آرم می‌داد کدام ممکن است زن سالخورده ساکن طبقه پنجم ساختمانی مسکونی بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند تراس ساختمان طبقه پنجم حل و فصل پرت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت کرده است. لحظاتی پس اجتناب کرده اند سقوط پیرزن، در حالی کدام ممکن است پلیس در محل حاضر شده بود، پسرش سراسیمه حل و فصل آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به گریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیون کرد. گروه قانونی وی را به اوقات فراغت دعوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقایقی بعد او به مأموران اظهار داشت کدام ممکن است {در خانه} بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه نشده کدام ممکن است مادرش چطور خودش را حل و فصل پرتاب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسکن خودش نوک داده است. در یکپارچه تجزیه و تحلیل‌ها به نظر می رسد کدام ممکن است روی دستان پیرزن آثار خراش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریدگی موجود است. این ماجرا به سختی مرموز به‌تذکر می‌رسید. نکته بعدی این بود کدام ممکن است به‌مشاوره همسایه‌ها زن فوت شده همه وقت شال رفتن داشته با این حال وقتی حل و فصل سقوط کرده بود شال رفتن نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هم  غیرمعمول بود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری در تجزیه و تحلیل اجتناب کرده اند شاهدان یکی اجتناب کرده اند آنها سرنخی را در اختیار گروه تجزیه و تحلیل قرار داد.

وی کدام ممکن است مردی مغازه دار بود می‌اظهار داشت وقتی پیرزن حل و فصل پرت شده شخص خاص پایین سرش بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری جدا گذشت است. این شاهد می‌اظهار داشت کدام ممکن است سایه مردی را پایین اوج پیرزن دیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او کسی جز پسرش نبوده است.  تکه‌های پازل همراه با هم چیده می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان جنایت اجتناب کرده اند سوی مرد را قوت می‌بخشید. مرد بازداشت شد با این حال منکر قتل بود. او می‌اظهار داشت کدام ممکن است برای نگهداری اجتناب کرده اند مادرش در سفر نوروز نزد او گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش بی‌انگیزه به مسکن‌اش نوک داده است.

 وی یکپارچه داد:مادرم فرد مبتلا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط روحی مناسبی نداشت.تعدادی از زمانی کدام ممکن است جدا او بودم متوجه رفتارهای غیرمعمول او شده بودم کدام ممکن است دوره ای نبود به همان اندازه اینکه روز حادثه درحالی‌کدام ممکن است من می خواهم در سالن پذیرایی نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم تماشای تلویزیون بودم، تکانشی صدایی شنیدم. ادراک‌کردنی نبود، مادرم به تراس گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش را حل و فصل پرتاب کرده بود.

رفع معما
همراه خود وجود اینکه مرد جوان قتل مادرش را انکار می‌کرد با این حال بازپرس بخش سوم دادسرای بندرانزلی اصل بازداشت وی را صادر کرد. بازجویی اجتناب کرده اند او یکپارچه داشت به همان اندازه اینکه وی تعدادی از روز بعد قفل سکوتش را شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قتل مادرش اعتراف کرد.

مرد جوان اظهار داشت: مدتی بود کدام ممکن است مادرم فرد مبتلا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم نوبتی اجتناب کرده اند او نگهداری می‌کردیم. خانوار‌ام در شهر عکس بودند. قرار شد سفر نوروز من می خواهم برای مقابله با مادرم کدام ممکن است سالخورده بود بروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او مراقبت کنم. اجتناب کرده اند زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک‌ام در اطراف بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم نیز به حرف‌های من می خواهم اهمیت نمی‌داد. روز حادثه اجتناب کرده اند او خواستم به همان اندازه به توالت برود با این حال توجهی به حرفم نکرد. باردیگر به او گوشزد کردم کدام ممکن است باید به توالت برود با این حال او پاسخ این است اوج بالا داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت ساعتی تولید دیگری می‌رود. نفهمیدم چطور شد کدام ممکن است به‌عمق اجتناب کرده اند پاسخ این است اوج بالای او عصبانی شدم. چاقویی برداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را زدم کدام ممکن است دستش زخمی شد.پس اجتناب کرده اند این اتفاق اجتناب کرده اند دستم ناپایدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} تراس سر خورد به همان اندازه اجتناب کرده اند افراد کمک بخواهد با این حال در آن دوم انتخاب بدست آوردم وی را حل و فصل پرت کنم به همان اندازه همه گمان کنند مادرم خودش را حل و فصل پرتاب کرده است. حتی موقعیت تفریحی کردم به همان اندازه خودم را بیگناه آرم بدهم با این حال سرانجام دستم رو شد.
متهم پس اجتناب کرده اند اقرار به جنایت همراه خود اصل بازپرس محمد مرتب سازی بازپرس بخش سوم دادسرای بندر انزلی روانه زندان شد.

Share