حاضر موشک های نظامی به بالا عرضه حفاظت موشکی مخرب به نظامی


.

۶۹۲۵۹۳در مراسم روز نظامی؛