حضور بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون مسافر نوروزی در جهان آزاد انزلی همراه خود اجرای این سیستم های متنوع


مدیرعامل گروه جهان آزاد انزلی، اعضای ستاد توافق گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید ذکر شد: ستاد سراسری کرونا همراه خود رعایت استانداردهای اجباری در حاضر محصولات، موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان، بازرسی میدانی را انجام داده است. جشنواره نوروزی افزود: همراه خود حضور در عمق مسافران در مرحله جهان‌ای تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلانی‌ها پتانسیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی غنی برای فروش تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت این ملت در این سیستم‌های مختلف باکلاس-هنری برگزار می‌شود. شکل «جشن نوروز» در اصل شکل است.

به گزارش دیارمزار، علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل این گروه همراه خود دقیق اینکه این جهان هم اکنون در ایام نوروز میزبان بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون مسافر است، ذکر شد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی به همان اندازه بالا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱؛ این جهان میزبان بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون مسافر است. جایگاه خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری این جهان اجتناب کرده اند این جهت منحصر به شخص است کدام ممکن است حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذراندن اولین جشنواره نورس در قرن پانزدهم همراه خود حضور ۱.۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۶ نفر برگزار شد.

علیرغم هوای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرطوب در هفته اول جشنواره آفتاب، میزان مشارکت نسبت به ۷۵۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۳ نفر در مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۶ نسبت افزایش کشف شد کدام ممکن است باید شناخته شده به عنوان عاملی مهم در افزایش بازدید مسافران اجتناب کرده اند جهان مورد ملاحظه قرار گیرد.

مدیرعامل گروه جهان آزاد انزلی، اعضای ستاد توافق گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید ذکر شد: ستاد سراسری کرونا همراه خود رعایت استانداردهای اجباری در حاضر محصولات، موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان، بازرسی میدانی را انجام داده است. جشنواره نوروزی افزود: همراه خود حضور در عمق مسافران در مرحله جهان‌ای تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلانی‌ها پتانسیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی غنی برای فروش تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت این ملت در این سیستم‌های مختلف باکلاس-هنری برگزار می‌شود. شکل «جشن نوروز» در اصل شکل است.

اکبر مقدم گفتن کرد کدام ممکن است این جشنواره عالی مناسبت غول پیکر در جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم اجتناب کرده اند عوامل مختلف گیلان شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند این جشنواره حضور دارند.

وی ذکر شد: نمایندگی جهان آزاد انزلی برای فروش این صنایع دستی ۲ نمایشگاه در زمینه صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث برگزار کرده است. {در این} جهان، جهان شاهد کالا مسافران نوروس، طیف گسترده ای از میراث جهان ای همراه خود برگزاری فاصله های آموزشی اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی در جهان در کنار همراه خود فعالان صنعت {بوده است}. برای مسافران نوروزی

همکاری گروه جهان آزاد انزلی، فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران مالی، گمرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای جهان ای ارائه دهندگان رایگان همراه خود همکاری جامعه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با شهرستان بندرانزلی در ایام نوروز برای تامین ایام ایمن در دید مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی قرار گرفته است. سفر.

آنها در تشریح رویکرد شخصی گفتند: با بیرون شک یکی اجتناب کرده اند اساسی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم ارزش ترین ها مورد استفاده قرار گیرد حداکثری اجتناب کرده اند صنعت گردشگری جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی بی نظیر فعالان حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان این صنعت هنری است. حمایت اجتناب کرده اند بخشهای مختلف صنعت گردشگری در امور درمورد به تفریح، تفریح، ارائه دهندگان هتلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتلداری اجتناب کرده اند جمله بوم گردی، آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش صنایع دستی مختلف در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان قابل رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی است. تجربیات قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های جدید آرزو می کنیم اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات محور همراه خود ترانزیت در سراسر جهان همراه خود حاضر بسته های حمایتی برای تحمیل جایگزین های جدید در رشد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای مرتبط همراه خود صنعت گردشگری حمایت کنیم.

اشتراک گذاری