خروج بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه اجتناب کرده اند ملت!


آمارهای موسسه مالی مرکزی نماد می‌دهد کدام ممکن است رقم خالص حساب سرمایه به عقب کشیدن ۱۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۴ میلیون دلار رسیده کدام ممکن است اجتناب کرده اند خروج این میزان سرمایه اجتناب کرده اند ملت در ۹ ماهه سال قبلی حکایت دارد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، در ۹ ماهه سال قبلی رقم خالص حساب سرمایه به عقب کشیدن ۱۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۴ میلیون دلار رسیده، در حالیکه خالص حساب سرمایه  از طریق سال ۱۳۹۹ برابر عقب کشیدن ۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۸ میلیون دلار {بوده است}.

طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت در ۹ ماهه اول سال قبلی به همین ترتیب عقب کشیدن ۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۱ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن ۴۲۴ میلیون دلار ادعا شده است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، رقم خالص حساب سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ برابر ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۹ میلیون دلار بوده کدام ممکن است این رقم همراه خود انبساط بیش اجتناب کرده اند ۹۰ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.

علاوه بر این، تنظیم در دارایی‌های خارجی موسسه مالی مرکزی در ۹ ماهه سال قبلی نیز برابر عقب کشیدن ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۱ میلیون دلار است.

گفتنی است، تنظیم در دارایی‌های خارجی موسسه مالی مرکزی با بیرون درنظر تکل تنظیمات نرخ پول خارجی محاسبه شده است.

Share