خواستن به آسفالت ۱۶ کیلومتری اجتناب کرده اند محورهای شکسته آخر بازگشایی شد


در لحظه بعدازظهر فروردین. .

به گزارش دیرمیرزا فرماندار رضوانشهر ذکر شد: این میله به اندازه ۶۰ کیلومتر است کدام ممکن است سالانه ۱۲ کیلومتر آن {به دلیل} ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب العبور بودن خیابان ها {به دلیل} بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان از حداکثر بسته تبدیل می شود. شفت بازگشایی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت موجود است. اکنون در آن جاری تبدیل می شود.

غیر معمول صفوی ذکر شد: امسال امتحان شده جهادی اجتناب کرده اند سرهنگ به همان اندازه محور هالکال منصفانه ماه زودتر اجتناب کرده اند سال های قبلی افتتاح شده است.

علاوه بر این همراه خود ملاحظه به شرایط راه {در این} شهرستان، آسفالت یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی زیرسازی، ۱۶ کیلومتر محور شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی کانال است. – روکش آسفالت همراه خود محور رضوانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ کیلومتر شفت -نل – شاندرمن در اسرع وقت انجام تبدیل می شود.

علاوه بر این انواع اجتناب کرده اند عوامل پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش های امنیت توسط دست مونتاژ بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله این سیستم های بازدید در لحظه بود.

اشتراک گذاری