خودرو واژگون شد و سه نفر مجروح شدند.


پس اجتناب کرده اند سرنگونی پراید، ۴ منقل نماد همراه خود منصفانه تجهیزات خودرو منقل نشانی به بلوار امام رضا (ع) درشازی اعزام شدند.

به گزارش دیارمزار ، واژگونی خودرو در ساعت ۰۰:۴۵ روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ به ساکنان گفتن شد.

۴ منقل نماد همراه خود منصفانه تجهیزات خودرو منقل نشانی به بلوار امام رضا (ع) اعزام شدند.

در گذشته اجتناب کرده اند رسیدن نیروهای منقل نشانی، ۲ سرنشین مصدوم اجتناب کرده اند خودرو پیاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک توسط سرپایی مداوا شد.

منقل نشانان به محل بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع را به پلیس راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب خودرو گزارش دادند.

دلیل برای انبوه به عهده متخصصان حاوی است.

اشتراک گذاری