دادستانی سوئد برای حمید نوری تقاضا حبس ابد کرد


دادستانی سوئد پس اجتناب کرده اند قرائت دفاعیه آخر شخصی در سالن دادگاه حمید نوری، دادیار اسبق قوه قضاییه ایران برای او تقاضای حبس ابد کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، دادستانی سوئد پس اجتناب کرده اند حفاظت آخر «حمید نوری»، دادیار اسبق قوه قضاییه ایران برای او تقاضای حبس ابد کرد.

پس اجتناب کرده اند برپایی ۸۸ مونتاژ سالن دادگاه کدام ممکن است در استکهلم سوئد برگزار شد، دادستانی در مونتاژ همانطور که صحبت می کنیم به‌عنوان مونتاژ هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم، گزارشی کسب اطلاعات در مورد توسعه پرونده حاضر کرد. {در این} مونتاژ برای حاضر کیفرخواست بسته شدن حمید نوری، دادستان سوئد اظهار داشت کدام ممکن است تصویر واضحی اجتناب کرده اند آنچه در محدوده روزی مشخص شده در زندان گوهردشت {اتفاق افتاد}، به انگشت معرفی شده است‌اند.

حمید نوری، به آن اشاره می شود حمید عباسی در نوامبر(آبان) سال ۲۰۱۹ در روزی کدام ممکن است به توضیحات خصوصی به سوئد بازدید کرده بود، همراه خود این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایت ۲ شهروند ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ظن مشارکت در کشتار زندانیان گروه تروریستی مجاهدین خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها کمونیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپ‌گرا {در تابستان} ۱۳۶۷، بازداشت شد.

پیش اجتناب کرده اند این، کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، اظهار داشت: دستگیری نوری در فرودگاه استکهلم در ۱۹ آبان ۱۳۹۸( ۹ نوامبر ۲۰۱۹)، حاکی اجتناب کرده اند منصفانه تله‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبانی بین نظام قضایی سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهک تروریستی منافقین است؛ بگونه‌ای کدام ممکن است ۲ نفر اجتناب کرده اند اعضای این گروهک گزارشی را تشکیل ادعاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتهامات واهی علیه نوری در آبان ۱۳۹۸ اجتناب کرده اند طریق منصفانه محل کار حقوقی در انگلیس به افسران سوئدی حاضر می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان به بهانه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند.

دبیر ستاد حقوق بشر همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند اقدام مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات قضایی سوئد، اظهار داشت: دادستان سوئدی با بیرون انجام تحقیقات کامل، اجتناب کرده اند سالن دادگاه تقاضا تصمیم دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت نوری را نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای این تقاضا صرفا اظهارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرات واهی تعدادی از تن اجتناب کرده اند اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. اجتناب کرده اند این‌رو، دستور برائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق بر آزادی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید این تبعه ایرانی اجتناب کرده اند سوی افسران سوئدی نقض گردید.

Share