دانشگاهیان، در دوران کرونا نمادهای خوب‌ای در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بر جای گذاشتند


به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در پیامی به رویداد هفته بزرگداشت مقام معلم ذکر شد: خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری دانشگاهیان در مسیر درست حرکت کنید تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت داده ها آموزان به حدی است کدام ممکن است در دوران تعطیلی مدارس به دلیل برای شیوع ویروس کرونا نمادهای خوب‌ای اجتناب کرده اند آنان در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در بستر غیرحضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال به‌جای گذاشته‌ شد کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند آن دارد کدام ممکن است دانشگاهیان همراه خود وجود شرایط روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت‌فرسا اجتناب کرده اند نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف معلمی شخصی عقب ننشستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود پاسخگویی پذیری اصولاً آن را به خودت را پیدا کن رسانند.

به نقل اجتناب کرده اند ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنابر گفتن وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، در محتوای متنی پیام یوسف نوری آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

إنَّما بُعِثتُ مُعَلِّما

پیامبر اعظم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله فرمودند: {به درستی} کدام ممکن است من می خواهم معلم برانگیخته شدم

دانشگاهیان اجزا اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر در پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنجینه غنی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت در جوامع هستند. پیشرفت گروه در گرو تربیت نیروی انسانی خوب، اختصاص داده شده، آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به چنین مهمی در گرو همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر‌کوشی دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی ذی نفعان در جهان‌ی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملت است. دانشگاهیان می‌توانند همراه خود خردورزی فاخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت‌آفرینی متمرکز در مسیر درست حرکت کنید تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت فناوری بلند مدت‌ساز، خاستگاهی اثرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً برای نتیجه گیری آرمان‌های متعالی ملت باشند.

به فرموده معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) «معلمی حرفه انبیا است» . معلمی همراه خود دانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت، عشق، اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت عجین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌گمان این حرفه مزیت آن را دارد کدام ممکن است بر صدر اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌های اجتماعی بنشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی آحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارکان ملت شخصی را وامدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدردان این مقام بدانند.

عشق، ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی گرایی، قطعات جدایی‌ناپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد‌آفرین معلمی است به‌طوری کدام ممکن است در شرایط خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرانی در گروه، دانشگاهیان در مقدم‌ترین ردیابی ها اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت جلوه‌های معلمی را در قالب فرایندهای تربیت  بروز می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} حضور موقعیت‌های شکوه اجتناب کرده اند تعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال جویی را ترسیم می‌کنند.

 خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری دانشگاهیان در مسیر درست حرکت کنید تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت داده ها آموزان به حدی است کدام ممکن است در دوران تعطیلی مدارس به دلیل برای شیوع ویروس کرونا نمادهای خوب‌ای اجتناب کرده اند آنان در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در بستر غیرحضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال به‌جای گذاشته‌ شد کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند آن دارد کدام ممکن است دانشگاهیان همراه خود وجود شرایط روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت‌فرسا اجتناب کرده اند نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف معلمی شخصی عقب ننشستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود پاسخگویی پذیری اصولاً آن را به خودت را پیدا کن رسانند.

داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری‌های آنان در فرایند تربیت حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی مشفقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزانه آنان همراه خود داده ها آموزان گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفگیرها گرامی در بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین ماه اجتناب کرده اند تولید دیگری مزیت‌هایی است کدام ممکن است به مقدمه رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه بار تولید دیگری محل کار خاطرات این ملت به تماس گرفتن فداکاری‌های دانشگاهیان ورق خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویری اجتناب کرده اند عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی آنان را به یادگار گذاشت.

اینجانب همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری درک شهید مرتضی مطهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ شهید گرانقدر نظام تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت، شهیدان رجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهنر، ضمن تحسین اجتناب کرده اند زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده دانشگاهیان گرامی، فرا رسیدن ۱۲ اردیبهشت ماه، روز گرامیداشت مقام شامخ معلم را به تمامی فرهنگیان گرامی تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت می‌گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال برای شما ممکن است اعضای خانواده کامیابی، تندرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزتمندی مسألت می‌نمایم.

امید است در پرتو لطف الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌مندی اجتناب کرده اند منویات مقام معظم مدیریت (مدظله‌العالی) در سال ساخت؛ داده ها‌بنیان، اشتغال آفرین، همراه خود همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همفکری همراه خود روحیه جهادی حماسه‌ای تولید دیگری بیافرینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد شکوفایی فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری آرمان‌های انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت همه‌جانبه‌ نظام تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت اسلامی در کنار هم قرار دادن سازی فناوری برای موقعیت آفرینی در مسیر درست حرکت کنید گام دوم انقلاب اسلامی باشیم.»