درس‌هایی کدام ممکن است رئیس برای عدالت‌خواهان مشق کردند


رئیس معظم انقلاب اسلامی در دیدار دیروز شخصی همراه خود دانشجویان بار تولید دیگری پرده اجتناب کرده اند اندازه جدید عدالت‌خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق مطالبه گری شناخته شده به عنوان رکن بی نظیر جهاد تبیین برداشتند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، سعید شفیعی تدریجی سرزنده رسانه‌ای در یادداشتی نوشت:

هیچ شکی {وجود ندارد} کدام ممکن است اگر مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان مطالبه‌گر باشند، آن‌ وقت تکیه بر اصلاح در محله بیش از حد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسؤولان شخصی را موظف به پاسخگویی به جنبش عدالت‌خواهی می‌دانند ولی این معنای نقد غیرمنصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون استدلال نیست.
طرفدار‌های چندین‌باره در لحظه مقام معظم مدیریت به دانشجویان در تعدادی از سال فعلی بار تولید دیگری نماد داد کدام ممکن است جنبش‌های عدالت‌خواهی در جمهوری اسلامی همراه خود آن عامل کدام ممکن است مدنظر امامین انقلاب است فضا نسبی دارند در واقع فضا‌ای کدام ممکن است می‌توان همراه خود یک زمان کوتاه اصلاح رویه آن‌ را جبران کرد.
عدم مطالبه با بیرون استدلال، رعایت اخلاق در مطالبه‌گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر راه‌رفع صحیح در مطالبه‌گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مستحکم کردن مبانی اعتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمانی مهم‌ترین طرفدار‌های مدیریت به دانشجویان بود کدام ممکن است شامل تعدادی از پیغام ضروری است.
مهم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر‌ترین راه پیشرفت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مقدس جمهوری اسلامی مطالبه‌گری دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقد صادقانه است ولی در چندین سال قبلی برخی اشخاص حقیقی بعضاً همراه خود عدالت‌خواهی نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناآگاهانه باعث انحراف در مسیر درست حرکت کنید مطالبه‌گری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی را دیگری عدالت‌خواهی دانستند به این علت بود کدام ممکن است مقام معظم مدیریت در لحظه دانشجویان را به مستحکم کردن مبانی اعتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمانی دعوت کردند.
به {این توصیه} مقام معظم مدیریت به دانشجویان ملاحظه کنید:«مطالبه‌گری باید همراه خود ادبیات نسبتاً، خوب، مستدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند هیاهو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک تیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود رعایت اخلاق باشد.» این فرمایش مدیریت یعنی پرهیز اجتناب کرده اند مطالبه‌گری غلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرست از این امر طوری به محله القا می‌تدریجی کدام ممکن است کل ملت را فساد فراگرفته است، یعنی شبیه به کدام ممکن است ضدانقلاب می‌تواند عیناً حرف عدالت‌خواه بی مبنا را آشکار تدریجی.
برخی اجتناب کرده اند مطالبات مصداقی جنبش‌های عدالت‌خواهی همراه خود مورد توجه قرار گرفت امیدوارانه مقام معظم مدیریت به ملت، ورود با بیرون اثبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک میان کار کردن ضعیف برخی اجتناب کرده اند مسؤولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌های انقلاب اسلامی در تضاد است.
{در این}‌ نوع مطالبه‌گری مشکلات بی نظیر دیده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات نوزاد‌تر دیده می‌شود چون برخی در جستجوی هیجانی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطرح‌شدن شخصی همراه خود دقیق فساد با بیرون اثبات هستند.
همواره در تعدادی از سال فعلی شاهد مطالبه‌گری در کنار همراه خود در نظر گرفتن آرامان خواهی محض توسط برخی اجتناب کرده اند جریانات جنبش عدالت‌خواهی بودیم کدام ممکن است همراه خود مطالبه رابین‌هودی در کنار همراه خود دعوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار سعی داشتند منصفانه‌شبه تمام مشکلات را برطرف کنند کدام ممکن است نتیجه‌ای جز انحراف نداشته است‌ به این‌ منظور مدیریت دانشجویان را به دوری اجتناب کرده اند فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوا در مطالبه دعوت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی هر شخص خاص تا حد زیادی فریاد بزند عدالتخواه‌تر نیست.

Share