درو کردن برنج: بردن فارکس محبوب به نحوی کدام ممکن است اقتصاد ملت شوک وارد نکند.


آیت الله سعید ابراهیم رئیسی، رئیس مقامات سیزدهم خطاب به افراد، علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای برزی اظهار داشت کدام ممکن است زمان انتخاب گیری ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط را به نفع افراد اصلاح می دهیم. همراه خود وجود همه مشکلات بلند مدت، بلند مدت روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار کننده ای را دیده ام.

مشاور برتر مقامات سیزدهم شکسته نشده داد: به همین دلیل همه مسئولان اجتناب کرده اند بخشداران گرفته به همان اندازه مسئولان ارشد باید در محله امید تحمیل کنند. “

اجتناب کرده اند طرفی رایس همراه خود استناد به مانترا ما قادر هستیم شکسته نشده می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیام را نباید به احتمال واگذار کرد.

وی اظهار داشت: ما قادر هستیم اجتناب کرده اند اولین قدم انقلابی درس بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گام دوم راه جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان را طی کنیم.

نباید فراموش کرد کدام ممکن است علما در ملت عملکرد بسزایی دارند از گفتار آنها بیش اجتناب کرده اند دیگران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه افراد به این قشر معطوف است.

رییسی – حاج قاسم در محله قرآنی شخصیتی تأثیرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذار بود.

وی اظهار داشت: در ۴۰ سال قبلی گام های زیادی در ملت برداشته شده کدام ممکن است قابل تقدیر است با این حال باقی مانده است راه زیادی در پیش است.

او اظهار داشت: «افراد وقتی به مقامات اعتقاد می‌کنند اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً مشخص می‌شوند.

وی اظهار داشت: رئیس دشمن در جاری تحمیل ناامیدی است. نکته مهم در همین جا حساب کردن بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن بلند مدت روشن است. باعث تحمیل امید در محله تبدیل می شود، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همه یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی. در محله به شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد شخصی، به سبک دشمن حرکت می تنبل.

آیت الله رایس اظهار داشت: اینها منطق ما نیست. چون امام منطق ما را به ما آموخت، مدیریت بر آن تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سران رشید اسلامی اجتناب کرده اند دنیا رفتند.

وی همراه خود ردیابی به شهدای دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری شخصیت های عالی استان البرز اظهار داشت: شهدا به ما آموختند کدام ممکن است در این مد روشن امید قدم برداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام شخصی به ارمغان بیاوریم.

وی تاکید کرد: شهدا دزدانی بودند کدام ممکن است به ما دکترین استقامت را آموختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به این امر حرکت کرد. برای ارتقای سیستم.

آیت الله رییسی اظهار داشت: برای حضور در این تغییر جذاب، پرسه زدن مشترک اجباری نیست، اما علاوه بر این خواستن به حرکت جهادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات استاندارد خاص است. چون دشمن پنهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی شود پیشرفت ما را ببیند.

وی اظهار داشت: ملاحظه به برکات ماه مبارک رمضان برای همه فوق العاده حیاتی است. ویژه به ویژه برای محله.»

رئیس مقامات سیزدهم اظهار داشت: مبارک {در این} ماه مبارک باید بهتر از بندگان شخصی را بپذیرد کدام ممکن است جایگاه رب الصالحین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد بندگان شخصی را تصمیم گیری تنبل. سلام دادن به سرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنده همراه خود روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه، فهم آیات قرآن او را ربّی می تنبل، وجهه ی پروردگار را در پایین مکان ها.

به فرموده آیت الله رییسی، پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم ماه‌ها صبح هر دو عصر در باد راه می‌سر خورد، با این حال سالک خدا می‌تواند آنچه را کدام ممکن است خداوند برای این قوم مقرر کرده روزه بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه بگیرد. طلوع کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ماه ملاحظه کن به همان اندازه رمضان را در یک واحد روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ماه جشن بگیری.

امیرالمؤمنین علیه السلام در سخنانی معقول به کمیل بن بیش از حد باقی مانده فرمودند کدام ممکن است این دلها کشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از مرکز مقاوم ترین است. در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عبادت خدا تحمیل شده است.

او اظهار داشت: «آنها ۹ اجتناب کرده اند تهدیدهای بالقوه در محله هراسی دارند، ۹ اجتناب کرده اند طمع می ترسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در راه انجام مأموریت شخصی هستند.

اظهار داشت: این میدان شاید سرراست نباشد، با این حال همراه خود خودخواهی، مخالفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری انجام تبدیل می شود; از ثواب کسانی است کدام ممکن است همراه خود استوار ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی بر وعده الهی راه را باز می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها را پایین اوج می گذارند.

در قالب نمره دهی، کرامت مدرسین اهمیت بیشتری دارد

موضوع مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمرات آنها یکی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده توسط یکی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان در کنوانسیون است کدام ممکن است توسط رایس مطرح شده است. بحث محیط است.

وی شکسته نشده داد: موضوع پولی {برای بسیاری} اجتناب کرده اند کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان ملت مورد ملاحظه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدیل دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد حیاتی است، با این حال مهمترین موضوع {در این} قالب موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد آنهاست، کار مدرسین در مقابل اینکه اطلاعات.” به اطلاعات آموزان شخصی بیشتر آموزش دهید.
وی خاطرنشان کرد: ظاهر شد به امتیازات تربیتی اجتناب کرده اند مهدکودک به بعد حیاتی است کدام ممکن است در اصل کار مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اصل جدیدترین رئیس شورای انقلاب عادی رئوس مطالب مهدکودک در ملت باید انتقادی گرفته شود. سیستم آموزشی.”

موضع روشن مقامات با اشاره به فارکس انتخابی

سال قبلی رئیس جمهور دانستن درباره امتیازات بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مالی صحبت کرد. ما ۱۴۰۰ فارکس محبوب را همراه خود موفقیت پایان دادن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کردیم.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای سال به این در نظر گرفته شده بودیم کدام ممکن است این موضوع را به گونه ای مدیریت کنیم کدام ممکن است شوک مالی تحمیل نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار همراه خود وفاداری باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری پیگیری ورزش های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات مالی باشیم. {انجام شده} “

«انتخاب برای درو کردن پول اجتناب کرده اند مقامات اجتناب کرده اند ابتدا خاص بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شک نداریم. عرضه {به دلیل} عدم توافق نبود.

وی اظهار داشت: گروه توافق مالی مقامات سیزدهم نسبت به گروه های زودتر بیشتر است. ملت بازخورد شخصی را با اشاره به این سند حاضر کرده است. «بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ درک دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک در زمینه های مختلف آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهیات اظهار تذکر کرده اند.

وی اظهار داشت: این سندی است کدام ممکن است توسط افراد ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نظری دارید باید به اطلاع عموم برسانید.

وی در خصوص انحصار صنعت خودرو اظهار داشت: در بازدید اجتناب کرده اند کدرو ایران به هشت نکته ردیابی کردم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها انحصار این صنعت است.

رئیس جمهور علاوه بر این به موضوع {زباله ها} ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: استاندار البرز باید این موضوع را انتقادی بگیرد از استان های شمالی نیز متضرر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار نیز باید این موضوع را دنبال تنبل.

وی در سخنانی در مخلوط علما، روحانیون، علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران اظهار داشت کدام ممکن است این اصلاح منصفانه امر “امید” مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بر مقدمه “ما قادر هستیم” اصلاح تنبل. در همه زمینه ها.را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک است وضعیت حال را به حد جذاب برساند.

نیروهای محلی محیط زیست میل را به انتصابات می دهند

وی اظهار داشت: اگر افرادی اجتناب کرده اند قبلی هستند کدام ممکن است باقی مانده است محیط زیست هستند باید بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر متوجه نشدند فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اتلاف وقت اصلاح کنند.

رایس همراه خود ردیابی به موضوع عکس کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان {در این} کنفرانس مطرح کرد، اظهار داشت: مدرسین دارای کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام هستند، با این حال موضوع {رتبه بندی} مدرسین را مطرح می کنند. وی افزود: بحث پولی موضوعی است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان ملت باید به آن کانون توجه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدیل حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد فوق العاده حیاتی است، با این حال موضوع بی نظیر {در این} قالب موضوع آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد مدرسین است. برای اطلاعات آموزان بیشتر کار کنید.

وی به امتیازات عکس معادل امتیازات آموزشی در مهدکودک تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ظاهر شد به امتیازات تربیتی در مهدکودک مناسب است کدام ممکن است اصل کار مقامات است. باید در نظام آموزشی ملت انتقادی گرفته شود.

اشتراک گذاری