درک میدان برای نشستن سبک شیرین اصلاحات به کام افراد حیاتی‌ است


اجرایی شدن ابلاغیه رئیس معظم انقلاب کدام ممکن است {برای تغییر} ساختارهای حال به نفع افراد صادر شده است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشاندن سبک شیرین این اصلاحات به کام افراد، نیازمند درک امتیازات میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق‌ای است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، سیدمحسن نعیمی* در یادداشتی نوشت:

 ۳۱ فروردین امسال بود کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب در ابلاغیه‌ای خرس عنوان «ابلاغ پوشش‌های عمومی تهیه کنید اجتماعی» پوشش‌های عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوّب تهیه کنید اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجمع پیش آگهی مصلحت نظام ابلاغ کردند.

آنچه بدیهی‌ست، ابلاغیه معظم له صرفا جهت باقی ماندن روی کاغذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه در رسانه‌ها نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقا برای عملیاتی شدن گفتن شده است. این دلیل است، افسران برتر کشوری کدام ممکن است این ابلاغیه، برای اجرایی شدن به آن است‌ها در ابتدا کشتی شده است، اجباری {است تا} اجتناب کرده اند برخی مهمترین امتیازات میدانی شناخته شده باشند.

در همین اتصال باید اظهار داشت در اشیا قابل توجهی، دستور اصیل استقلال اجرایی گروه تامین اجتماعی در جریان قوانین‌گذاری خدشه‌دار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه چاره‌ای جز اصلاح مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات ناقض این دستور {وجود ندارد}.

همراه خود این همه باید ملاحظه داشت کدام ممکن است وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات مقامات در امر پوشش گذاری، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبری، تضمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ‌سازی در بخش بیمه‌های اجتماعی درهم آمدن است حدودی اجتناب کرده اند دخالت مقامات در امور نهادهای بیمه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول برخی مبانی پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی بر این نهادهاست. تصمیم گیری از محسوس این حدود اجتناب کرده اند ضروریات مسلمی است کدام ممکن است با بیرون آن، خطر غول پیکر نقض استقلال پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی، صندوق‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های بیمه اجتماعی را پیوسته شبح می‌نماید. الگوی اشیا موضوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع استفاده شده عبارت است اجتناب کرده اند:

الف- قانونی دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان‌آور
یکی اجتناب کرده اند قوانینی کدام ممکن است بارمالی سنگینی برای گروه تامین اجتماعی تحمیل نموده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به سابقه ارفاقی برای نقش ها خاص {در این} قوانین، متاسفانه اشخاص حقیقی، مجامع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همراه خود کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعانت اجتناب کرده اند چرخه قوانین‌گذاری در ملت خم شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل از حداکثر بابت استفاده اجتناب کرده اند آن دارند کدام ممکن است هرچند برای برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها می‌بایست اجرایی گردد لکن باتوجه به مشاهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم کاربری برخی اجتناب کرده اند شغلها، عدالت {در این} قوانین رعایت نمی‌گردد.

شناخته شده به عنوان راه رفع کدام ممکن است اساس در اصلاح قوانین دارد باید اظهار داشت سابقه ارفاقی براساس حرفه اعمال گردد ۹ به صورت مشابه برای همه نقش ها. پرواضح است کارمند شاغل در معدن همراه خود نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاشاطر نانوایی در یک واحد مرحله نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می. بایست نسبت سختی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه اصلاح گردد.

ب- طلاق‌های صوری
قوانین گذار جهت محافظت ساختار خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت بانوان، قانونی وضع نموده است کدام ممکن است دختران گمشده حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بی‌سرپرست اجتناب کرده اند حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای بازنشستگی (بازمانده) پدر هر دو مادر فوت شده شخصی استفاده نمایند. این قوانین در تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیت فوق العاده غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگرفته اجتناب کرده اند آموزه‌های دینی بوده لیکن سوء درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده به تعیین کنید قابل توجه اجتناب کرده اند این قوانین در جاری {افزایش است}.

باتوجه به کاهش درآمد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده نابجا اجتناب کرده اند این قوانین، باعث افزایش آمار طلاق‌های صوری گردیده است کدام ممکن است جدا از غیرشرعی بودن مال اخذ شده، موجب ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان. های مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده به گروه تامین اجتماعی شده است. ضمناً اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت آماری، افزایش طلاق در محله را نمایانگر بوده کدام ممکن است زیبنده ملت عزیزمان جمهوری اسلامی ایران نیست. برای تعمیر این معضل کدام ممکن است خواستن به اصلاح قوانین است سریع می‌گردد:

۱. درصورت خاص شدن طلاق صوری، کلیه مزایای صنوبر شده اجتناب کرده اند بازمانده اخذ گردد. (مسئله پیش گیرنده)
۲. اصلاح قوانین ارث برای {افرادی که} طلاق صوری می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیغه ۹۹ساله انجام می‌دهند.

در جاری حاضر، تعهدات صندوق به ۲ فناوری شاغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشسته اصولاً اجتناب کرده اند دارایی ها آن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا همراه خود شکسته نشده الگو حال، صندوق در بلند مدت همراه خود ضرر قابل توجه‌عدم تامین دارایی ها صنوبر مزایای بازنشستگی مواجه می تواند. لذا اطمینان حاصل شود که بازرسی آثار تنظیم در پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارامترهای نمونه برثبات صندوق، سناریوهای سیاستی زیر کدام ممکن است می‌بایست قوانین گذار تصویب نماید، سریع می‌گردد:

افزایش نرخ حق بیمه
افزایش مزایای بازنشستگی
افزایش فاصله اشتغال
کاهش میزان بدهی مقامات به صندوق

اگر چه نسبت دارایی ها به تعهدات صندوق قابلیت افزایش دارد، با این حال سوراخ میان دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف صندوق به میزانی است کدام ممکن است هر خوب اجتناب کرده اند سیاستهای فوق الذکر توسط خودم نمی‌تواند سوراخ صندوق را برطرف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری آن را تضمین نماید.

در انتها خاطر آرم می‌تدریجی اجرایی شدن ابلاغیه رئیس معظم انقلاب کدام ممکن است {برای تغییر} ساختارهای حال به نفع افراد صادر شده است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشاندن سبک شیرین این اصلاحات به کام افراد، نیازمند درک امتیازات میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق‌ای است کدام ممکن است افراد همراه خود آن حاوی هستند. باید برای اعتلای این ابلاغیه، اجتناب کرده اند ذهنیت گرایی افراطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت اجتناب کرده اند دغدغه‌های ملموس افراد دوری کرد به همان اندازه تهیه کنید اجتماعی طراز جمهوری اسلامی را شاهد باشیم.

شکسته نشده دارد…

*کارشناس ارشد بخش تامین اجتماعی

Share