درگیری در اوکراین حداقل ۱۰ سال است کدام ممکن است یکپارچه دارد.


او ذکر شد: «درگیری در اوکراین حداقل برای مدت زمان بسیار طولانی یکپارچه داشته است. ۱۰ سال.

به گزارش دیرمیرزا اجتناب کرده اند ایسنا، محسن رضایی همانطور که صحبت می کنیم، ۱۳ فروردین ماه، همراه با اجلاس مسجد اعظم کرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه جمعه کاشمر، اظهار کرد: در شرایط فوق العاده محرمانه در سراسر جهان، قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری قرار داریم.

به گزارش ایسنا، درگیری اوکراین حداقل ۱۰ سال یکپارچه می تواند داشته باشد.

اطلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدهای ملت اجتناب کرده اند تذکر جغرافیایی اصلاح کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منظر جهانی در جایگاه مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیدی قرار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خودمان را تعدیل کنیم. شرایط جدید.

وی ذکر شد: ایران بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال است کدام ممکن است اوقات فراغت خاطر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً مشابه با عالی اقیانوس در جاری حرکت است.

وی ذکر شد: ایده ها ملت شبیه به ایده ها است، با این حال باید اجتناب کرده اند جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات جدید آگاه باشیم.

وی ذکر شد: کاهش روابط قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا باعث تحمیل دگردیسی در جوامع بومی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت های این قلمرو جسارت پیدا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات بومی رخ می دهد.

وی خاطرنشان کرد: {در این} ملت عالی مقامات خوشنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی روی کار آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این شانس استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مورد نیاز برای این کار تجدید خوب ارزش های دهه های اول انقلاب است.

وی یکپارچه داد: در دهه اول انقلاب خوب ارزش های زیادی در ۲ سه دهه جدیدترین اصلاح کرده است.

اشتراک گذاری