در دستان گیلانی سرپرست نیروی کار سراسری هاکی بانوان


همراه خود تصمیم بهرام عجیب و غریب رئیس فدراسیون هاکی، مینا حسنی چناری شناخته شده به عنوان سرمربی نیروی کار هاکی روی باغ بانوان گیلان منصوب شد.

به گزارش دیرمیرزا، بهرام عجیب و غریب رئیس فدراسیون هاکی طی حکمی مینا حسنی چناری را شناخته شده به عنوان سرمربی جدید نیروی کار سراسری هاکی روی باغ بانوان گیلان منصوب کرد.

نیروی کار هاکی روی باغ بانوان ایران به نیروی کار سراسری پاکستان در اردوی شهریار اتصال

مینا حسنی چناری سابقه عضویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش در مسابقات مختلف آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان را در نیروی کار هاکی بانوان کشورمان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عضو کمیته فنی فدراسیون است.

اشتراک گذاری