در مدیریت بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه می توانیم به صنعت کمک کنیم در جستجوی توسل به معامله گران صنعت باشیم


مدیرعامل شهرستان های اقتصادی استان گیلا آستانه اشرفیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور بندر کیاشهر همراه خود شورای مشورتی اسلامی دیدار کردند.

به گزارش دیر میرزا، ابراهیم نجفی مشاور شورای اسلامی آستانه اشرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروک کیاشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی شهرهای اقتصادی گیلا همراه خود خاص اینکه امروزه عوامل کوچکی اجتناب کرده اند جهان عملکرد اصلی ای در اقتصاد سراسری دارند، ذکر شد: در برخی اجتناب کرده اند ملت ها اقتصاد سراسری تحمل سلطه نمایندگی های کودک است.

به آموزش داده شده است نمایندگان آستانه اشرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندر کیاشاهیر در مجمع شورای اسلامی، پاسخگویی نمایندگی صنایع کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای اقتصادی ایران (ASSEU) همراه خود ملاحظه به اهمیت پرونده بهبود اقتصادی در اندازه کودک، روز {به روز} دشوارتر تبدیل می شود.

وی افزود: شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند ارکان این گروه اجتناب کرده اند اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولی یکی اجتناب کرده اند انتخاب هایی کدام ممکن است باید دنبال شود، توسل به جهانی بخش صنعت، بازارها است.

نجفی اذعان داشت کدام ممکن است تاکید نخست وزیر بر حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری خوب حرکت مرتب برای جلب ملاحظه بیش اجتناب کرده اند پیش به صنعتگران ایرانی است. مقامات باید مشارکت این بخش را در اقتصاد آسانسور تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با بخش شخصی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه انبساط سراسری را فراهم تنبل.

آستانه اشرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروک کیاشهر گفتند: «در جاری حاضر می‌توانیم همراه خود قاطعیت، مدیریت دلسوزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صحنه به صنعت ملت کمک کنیم».

مهدی محبوبی حسن کیاده مدیرعامل نمایندگی شهرک اقتصادی دولتی گیلا همراه خود تشکر اجتناب کرده اند حضور نجفین در نمایندگان آسانا اشرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندر کیاشهر ذکر شد: معامله گران صنعت را توسل به می تنبل.» با این حال امروزه صنایع کودک یکی اجتناب کرده اند بهتر از راهکارها برای رشد مالی است.

وی ذکر شد: گروه صنایع کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای اقتصادی همراه خود ایجاد مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلأهای قانونی پیش روی این صنعت، گام هایی در جهت واگذاری تصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمرانی شهری به بخش شخصی اجتناب کرده اند جمله مشارکت بخش شخصی برداشته است.

مدیرعامل نمایندگی شهرهای اقتصادی دولتی گیلا در نهایت ذکر شد: باید گام به گام موانعی را کدام ممکن است مانع انبساط صاحبان صنایع تبدیل می شود برطرف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای خودکفایی مالی در بلند مدت نزدیک باز کنیم.

اشتراک گذاری