در پی درگذشت آیت الله رودبارین عزادار بزرگوار آیت الله العظمی مکارم شیرازی


آیت الله العظمی مکارم شیرازی آسایش

به گزارش دیارمزار، این پیام به رئوس مطالب زیر است:

خبر درگذشت عالم مجاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهد داعی آیت الله سعید مجتبی رودباری موجب تاثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثر گردید.

این عالم ربانی در جهان گیلگال منشأ برکات متنوع برای توده مردمان بود.

الهام بخش ارتباط، تربیت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تألیف آثار آموزشی اجتناب کرده اند ثمره وجود آنها بود.

این ضایعه را به ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مردمان مومن این سمینار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان گیله آسایش می گویم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال درجات عالیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازماندگان پایداری جمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر جزیل مسئلت دارم.

ناصر مکارم شیرازی

اشتراک گذاری