در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات، سایر سطوح مستمری بازنشستگان بازنگری می شود.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس بررسی های کارشناسی، بنا به توصیه سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، بازنشستگی در سایر سطوح نیز بازنگری شود. موسسه، نهاد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ˈمحمدهادی سهیدی وفاˈ با بیان اینکه رئیس جمهور بر اصلاح افزایش سالانه مستمری بازنشستگان سایر رده های سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد، افزود: بر این اساس هیات وزیران در جلسه ای قرار می گیرد. شارژ. تصمیم گیری در این خصوص با وزرای عضو هیأت امنا است.

وی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسئولان ذیربط، تصریح کرد: در راستای اجرای دستور رئیس جمهور، این هیئت بررسی های کارشناسی انجام و با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد مستمری در مدت مقرر پرداخت شود. چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این مؤسسه و سایر سطوح اصلاح شود.

به اشتراک بگذارید