دستگیری vp فدراسیون فوتبال در اتصال همراه خود پرونده رمزارتس کینگ مانی


به آموزش داده شده است خوب تأمین، معاون فدراسیون فوتبال به اتهام پاره کردن ارزی کینگ مانی توسط وزارت دانش بازداشت شده است.

به گزارش دیارمیرزا این تأمین آگاه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما; وی افزود: در پی اقدامات {انجام شده} همراه خود متهم، رمضان شاه مانی vp فدراسیون فوتبال در لحظه دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل بازداشت قرار گرفت.

آقای اف.سی متهم ردیف اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی vp فدراسیون فوتبال به اتهام پاره کردن ۱۸۰۰ میلیارد تنی دستگیر شده است.

دارایی ها می گویند به همان اندازه کنون بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ نفر پرونده های شخصی را {در این} پاره کردن گم کرده اند:

در خصوص این پاره کردن، «این پاره کردن در قالب بهترین نمایندگی بازاریابی جامعه ای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد پولی کینگ مانی مدیریت شده است».

این تأمین ذکر شد: «اپراتورهای کریپتو کینگ مانی شمشیری دولبه را به روشی تخیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی وفا برای فریب دادن اصولاً ساخته اند. تعدادی از ماه بی وفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در وب «۴ یورو به همان اندازه تعدادی از هزار یورو.

وی تاکید کرد: تحقیقات دانستن درباره این پرونده یکپارچه دارد.

اشتراک گذاری