دلیل جمع آوری “شربت های کوموکسیکلاو” وارداتی.


مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درباره فراخوان دو درصد از سوسپانسیون های کوموکسیکلاو شرکت ابوت توضیح داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، داروهای وارداتی مانند داروهای داخلی توسط سازمان غذا و دارو بازرسی و کنترل کیفی می شود. محمد پیکن پور بیان کرد: آزمایشات انجام شد و دو درصد سوسپانسیون کوموکسی کلاو ابوت به دلیل ناکافی بودن نسبی مقدار ماده موثره نسبت به محدوده مجاز مورد پذیرش سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و به همین دلیل جمع آوری شد.

پیکن پور افزود: سازمان غذا و دارو تحمل چندانی در حفظ اصول کیفیت محصول ندارد.

وی ادامه داد: از شش آنتی بیوتیک وارداتی تنها یک آنتی بیوتیک جمع آوری شد و از پنج دسته این آنتی بیوتیک، یک دسته دو درصد از داروی مورد نظر را جمع آوری کرد که به دلیل میزان ماده موثره است. کمی کمتر از حد مجاز بود.

بر اساس اطلاعیه سازمان غذا و دارو، پیکن پور گفت: فراخوان بخشی از انواع داروها برای حفظ سلامت بیمار، امری رایج در دنیاست و سازمان غذا و دارو در این زمینه تحمل صفر دارد. منطقه همچنین بر حفظ اصول کیفیت محصولات تاکید دارد.

به اشتراک بگذارید