دلیل دادستان کل ملت کسب اطلاعات در مورد خبر تفهیم اتهام برخی مسئولان مقامات روحانی


حجت‌الاسلام منتظری در اتصال همراه خود تفهیم اتهام معاون اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای مقامات یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم، ذکر شد: فعلا چیزی به مرحله تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرسی نرسیده است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، حجت‌الاسلام منتظری در گفتگو همراه خود ایلنا در اتصال همراه خود تفهیم اتهام معاون اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای مقامات یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم، ذکر شد: ظاهرا این خبر تکذیب شده است.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است اساساً چنین مساله‌ای موضوعیت دارد هر دو خیر؟، ابراز داشت: فعلا چیزی به مرحله تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرسی نرسیده است.

پیش اجتناب کرده اند این علیرضا سلیمی، مشاور مجلس مدعی شده بود: شنیده‌ام کدام ممکن است انواع اجتناب کرده اند مسئولان ارشد مقامات حسن روحانی دادگاهی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پاسخگوی کار کردن شخصی باشند.

گفتنی است، معاون اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی وزرای مقامات روحانی ویژه به ویژه {افرادی که} این مشاور مجلس چنین ادعایی را علیه آن‌ها مطرح کرده است، در تصمیم خبرنگار، ادعای حضور در سالن دادگاه تخلفات اجرایی کارمندان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفهیم اتهام را تکذیب کرد‌ه‌اند.

Share