رئیس مجلس نمایندگان این مجلس را همراه خود سنا خطا خواهد گرفت!


علی مطهری، معاون رئیس مجلس دهم، چندی پیش سخنان مجلس نمایندگان را بازگشت به شد.

چون آن است گفتیم؛ علی مطهری یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای اسلامی شهر در توییتر شخصی نوشت: انتخاب {برای تغییر} ساعت باید اجتناب کرده اند تذکر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط خاص باشد. او همراه خود سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنا خطا کرد. مجلس نمایندگان باید انتخاب مجلس را ساده مطابق همراه خود شرع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اساسی تجزیه و تحلیل تدریجی. کار کارشناسی توسط مجلس انجام تبدیل می شود.