رضا تقی پور: مجلس به یکپارچه تجزیه و تحلیل قالب ایمنی در کمیسیون تلفیق رای داد!


رئیس کمیسیون تلفیق خبر انحلال این کمیسیون را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد دارد {برای حفظ} حقوق بلعیدن کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اساسی، آن را به صحن علنی مجلس بازگرداند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیرمیرزا به نقل اجتناب کرده اند مهر، نشست غیرعلنی برای ایجاد کارکرد «قالب حفاظتی» سامانه مدیریت فضای سایبری در کنوانسیون شورای اسلامی برگزار شد.

جلال رشیدی کوچی مشاور مرودشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مخالفان این قالب سپس در توییتر شخصی اجتناب کرده اند امتحان شده کمیسیون مشترک برای اطمینان از این قالب همراه خود بازخورد نمایندگان خبر داد.

رای در حال حاضر به معنای انحلال کمیسیون مشترک نیست.

رئیس کمیسیون مشترک حمایت اجتناب کرده اند حقوق بلعیدن کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اساسی دنیای آنلاین ما در گفتگو همراه خود مهر صحت این خبر را تکذیب کرد.نسبت نرسید.

وی ذکر شد: خبر انحلال کمیسیون حمایت اجتناب کرده اند حقوق بلعیدن کنندگان کذب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواستی مبنی بر بازگرداندن این قالب به صحن علنی مجلس حاضر نشده است.

رای گیری زنده بود.

وی همراه خود خاص اینکه قالب استرداد این لایحه به صحن در مونتاژ در حال حاضر رای گیری نشد، ذکر شد: تدوین رای مجبور موضوع ماندن نمایندگان در کمیسیون تلفیق است.

وی ذکر شد: اگر نمایندگان آرزو کرد بازگشت این قالب در صحن هستند، موضوع به هیئت رئیسه ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری شود.

اشتراک گذاری