روایت دروغ و بی اساس ضرگامی از مجسمه بیستون را ببینید


مهدی شادکام، پژوهشگر ایران شناسی و میراث فرهنگی با انتشار این ویدئو از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زرگامی وزیر، پاسخ داد: بله، نمی‌دانند این مجسمه از سلوکی اشکان است و توسط وی ساخته شده است. اسکندر حدود ۱۵۰ سال پس از حمله.

مهدی شادکام، پژوهشگر ایران شناسی و میراث فرهنگی با انتشار این ویدئو از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زرگامی وزیر، پاسخ داد: بله، نمی‌دانند این مجسمه از سلوکی اشکان است و توسط وی ساخته شده است. اسکندر حدود ۱۵۰ سال پس از حمله.

به اشتراک بگذارید