روستاهای متنوع در گیلان، ‍«پیرسرا» شده‌اند | خریداری ۵۱ سهم وسعت کشاورزی


«بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آموزش بچه ها همه در تمیز اجتناب کرده اند سکنه شدن روستاهای گیلان مؤثر {بوده است}. جوانانی کدام ممکن است برای مکان یابی حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت بیشتر روستای آبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجدادی‌شان را رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای دیگر گذشت‌اند. بدون در نظر گرفتن هست بخش زیادی اجتناب کرده اند روستاهای استان گیلان تغییر به پیرسرا شده‌اند. روستاهایی بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً با این حال با بیرون شور اقامت.»

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، روزنامه ایران نوشت: ««پیرسرا» این واژه‌ای است کدام ممکن است بومی‌های استان گیلان برای روستاهای تمیز اجتناب کرده اند سکنه برگزیده‌اند؛ یعنی کشاورزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند گروه جوان در آن خبری نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا پیرها ساکنان ابدی آن هستند. آن قدر اجتناب کرده اند این روستاهای متروک در گیلان بیش از حد شده کدام ممکن است کم‌کم باعث اولویت خیلی‌ها شده.

تعدادی از روز پیش سرپرست کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان اجتناب کرده اند وجود ۳۳۹ روستای تمیز اجتناب کرده اند سکنه در استان گیلان خبر داد. معمولاً روستاهایی کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ خانواده گروه دارند، روستاهایی تمیز اجتناب کرده اند سکنه تعیین می‌شوند. آن گونه کدام ممکن است در استان گیلان ۳۳۹ روستای متروک تعیین شده؛ روستاهایی کدام ممکن است در آن بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح سبک اقامت موجب مهاجرت بزرگ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را تقریباً تمیز اجتناب کرده اند سکنه کرده است. بیشتر اوقات این روستاها آب فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه‌های توریستی دارند با این حال به قول اهالی آن قدر متروک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز‌اند کدام ممکن است همراه خود دلگیری اجتناب کرده اند کوچه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذرهای نمناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرسبزشان می‌گذری.

تمیز‌شدن روستاها در گیلان چه تبعاتی برای این استان انصافاً دارد؟ خواه یا نه تمیز‌شدن روستاها {به دلیل} اصلاحات اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغرافیایی است هر دو توضیحات عکس دارد؟ خواه یا نه تمیز اجتناب کرده اند سکنه شدن به اقتصاد کشاورزی ضربه نمی‌زند؟ روستاهایی کدام ممکن است روزی قطب دامداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ابریشم بوده‌اند با این حال اجتناب کرده اند گردونه اقامت خارج شده‌اند.

روستای کودک نوپا بی‌اهمیت نیست

تیمور آمار، درک دانشکده رشت در موضوع جغرافیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی کشاورزی، کسب اطلاعات در مورد علل تمیز‌شدن روستاها اجتناب کرده اند سکنه می‌گوید: «بخشی اجتناب کرده اند تمیز اجتناب کرده اند سکنه شدن روستاها به تکنیک مهاجرت درمورد است؛ مهاجرت عصر جوان کدام ممکن است معمولاً در توالی عصر جوان‌ها یک بار دیگر به روستا برنمی‌گردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن روستا جزو روستاهای تمیز اجتناب کرده اند سکنه می‌شود. مسأله دوم مالی است چون برای ماندن گروه در روستا مسأله مالی فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً روستاهایی تمیز اجتناب کرده اند سکنه می‌شوند کدام ممکن است توان کشاورزی‌هایشان فوق العاده کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها اقتصادیشان ضعیف است. این روستاها در بلندمدت نمی‌توانند در تطبیق همراه خود تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت گروه اخیر تنوع داشته باشند. متعاقباً گروه‌شان را اجتناب کرده اند بازو می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز اجتناب کرده اند سکنه می‌شوند. نکته مهم‌تر در تمیز اجتناب کرده اند سکنه شدن روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متروک‌شدنشان به سیاستگذاری‌ها برمی‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً {در این} سیاستگذاری‌ها روستاهایی کدام ممکن است زیر ۲۰ خانواده هستند در میل این سیستم‌ریزی قرار نمی‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها رفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ویژه‌ای به آنها داده نمی‌شود. برای همین است آنها در بلندمدت گروه‌شان را به نفع روستاهای پرجمعیت هر دو شهرها اجتناب کرده اند بازو می‌دهند. بعد از همه توضیحات محیطی هم در تمیز اجتناب کرده اند سکنه‌شدن روستاها موجود است مثل بروز پایین‌لرزه، لغزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل کدام ممکن است نوعاً باعث تمیز‌شدن روستاها می‌شود؛ گرچه انواع روستاهایی کدام ممکن است در گیلان به این تعیین کنید تمیز اجتناب کرده اند سکنه شده‌اند کم است. این موضوع در زلزله ۳۱ خرداد ۶۹ {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه گنجه رودبار تعدادی از روستای شناسنامه‌دار اجتناب کرده اند بین سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به حداقل یک روستا شد.»

این مسأله چه تبعاتی برای استان گیلان دارد؟ آمار می‌گوید: «اجتناب کرده اند تذکر من می خواهم کدام ممکن است متخصص این موضوع هستم احساس فیزیکی کودک نوپا عالی روستا به معنای بی‌اهمیتی آن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کس در هر گوشه‌ای اجتناب کرده اند این ملت اقامت می‌تنبل قابلیت‌هایی در قلمرو اقامت‌اش موجود است کدام ممکن است باید این قابلیت‌ها خشمگین نگه داشته شود. بعد از همه این قابلیت‌ها همراه خود ماندگاری جمعیتی کدام ممکن است توانایی ریسک بالا داشته باشد یعنی عصر جوان کدام ممکن است نوآوری دارد امکانپذیر است. ما قبلاً روستاهایی در گیلان داشتیم کدام ممکن است ۷۰ خانواده در آن ساکن بودند با این حال الان اجتناب کرده اند شبیه به روستا صدا درنمی‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایت هفت، هشت پیرمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرزن ساکن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها در زمان‌هایی اجتناب کرده اند سال به آنجا سر می‌زنند. {در این} روستاها اراضی کشاورزی انصافاًً اجتناب کرده اند بین گذشت. ورزش‌های دامداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور انصافاًً نابود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مالی روستا چرخه‌اش به هم خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قابلیت‌های مالی روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط‌های آن هم استفاده نمی‌شود.

این روستاها به معنای واقعی کلمه هستند در چرخه ساخت قرار نمی‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اجتناب کرده اند تبعات خیلی عقب کشیدن این موضوع است. ضمن این کدام ممکن است نظام گلوله کردن گروه هم خرس تأثیر قرار می‌گیرد. قرار نیست بر ایده نظریات قطبی‌گرایی همه گروه را یکجا مخلوط کنیم. هر چقدر گلوله کردن گروه متوازن‌تر باشد امکان استفاده اجتناب کرده اند سود‌های این سرزمین بیشتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه می‌دهیم اجتناب کرده اند همه فضای سرزمین‌مان استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه در یک واحد محدوده جمعیتی مخلوط نشوند.»

روستاهایی کدام ممکن است تولید دیگری محلی ندارد

«روستاهای زیادی در گیلان داریم کدام ممکن است به توضیحات مختلف تمیز اجتناب کرده اند سکنه شده‌اند. معمولاً روستاهایی تمیز اجتناب کرده اند سکنه می‌شوند کدام ممکن است پتانسیل ها به سختی به آنها رسیده هر دو گروه جوان‌شان برای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار به جاهای تولید دیگری مهاجرت کرده‌اند. در استان‌هایی مثل گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان فضا روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرها کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدم‌ها تصور می‌کنند شبیه به اتفاقاتی کدام ممکن است در شهر می‌افتد باید برای او یا او هم {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندان خودشان را کشاورزی نمی‌دانند. این موضوع در استان‌های شمالی فوق العاده بیش از حد دیده می‌شود.» این را نسرین طواف‌زاده، مدیرعامل صفحه بحث سبزکاران بالان در استان گیلان می‌گوید.

او شکسته نشده می‌دهد: «برخی اجتناب کرده اند این روستاها اجتناب کرده اند چندده خانواده به ۴ به همان اندازه ۵ خانواده رسیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد در پایان اجتناب کرده اند بین گذشت‌اند. بعد از همه ما در گیلان روستاهایی داریم کدام ممکن است به تعیین کنید خاص‌تری تمیز اجتناب کرده اند سکنه شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی استان‌های تولید دیگری {در این} روستاها پایین خریده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا به زمینی کدام ممکن است خریده‌اند اوایل اجازه داده‌اند ساکنان پایین‌ها در پایین خودشان سرایدار باشند با این حال بعد سطح‌شان کرده‌اند. انواع این روستاها در گیلان کم نیست. پدیده مهاجرت در گیلان در سال‌های فعلی خیلی قابل توجه بوده با این حال چندان قابل توجه گرفته نشده. ما تقریباً روستاهایی داریم کدام ممکن است اصولاً پایین‌هایشان توسط ساکنان شهرهای تولید دیگری خریده شده. سهم به سختی {در این} پایین‌ها ساکن شده‌اند. آدم‌هایی کدام ممکن است مدام می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکن ابدی استان نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌شود برایشان این سیستم‌ریزی کرد. ما روستا شهر هم در گیلان بیش از حد داریم. مثلاً در شهرستان رشت، لاهیجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندرانزلی این مسأله کاملاً کمی دیده می‌شود. محل قرارگیری‌هایی کدام ممکن است شبیه روستا هستند، ولی رسماً به شهرها نزدیکند، ساکنانش مدام به شهر می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشان را انجام می‌دهند. {در این} استان هر چقدر اجتناب کرده اند امکانات غول پیکر جمعیتی {به سمت} شهرستان‌های کودک نوپا‌تر می‌رویم انواع روستاها هم اصولاً می‌شود، مثل صومعه سرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاهکل. تغییراتی کدام ممکن است در روستا اتفاق می‌افتد، حائز اهمیت است؛ به‌خصوص در روستاهایی کدام ممکن است آب کافی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب روستاهای زیرین بازو را تهیه کنید می‌کنند.»

به آگاه نسرین طواف‌زاده دراطراف رودبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاهکل متنوع اجتناب کرده اند روستاها تمیز اجتناب کرده اند سکنه شده‌اند. گرچه در مناطق عکس اجتناب کرده اند گیلان هم شاهد این مسأله بوده‌ایم. ولی آن چه در سیاهکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودبار پیگیری می‌شود، ۲ تیپ منحصر به فرد است. یعنی آن چیزی کدام ممکن است در سیاهکل رخ داده عملاً آن چیزی است کدام ممکن است در بحث کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اراضی به آن است دچاریم مثلاً در آغوزچال سیاهکل انواع خانوار‌های ساکن سه خانواده است. ۲ خانواده هم پایین‌هایش را فروخته، یعنی عملاً ۹۰ سهم پایین‌های این قلمرو به کالا گذشت. بخشی هم اراضی سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً این آدم‌ها جایی در آن روستا ندارند. در لنگرود کشاورزی به تماس گرفتن آربولنگه هفت خانواده دارد. در رودسر ماسرپشته تنها شش خانواده ساکن ابدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه همه در سر خورد‌وآمد هستند.

او شکسته نشده می‌دهد: «داستان مهاجرت اقلیمی به گیلان فوق العاده قابل توجه است. مثلاً اجتناب کرده اند استان‌هایی کدام ممکن است ضرر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار دارند، عده‌ای پایین خریده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع هم ساکن هستند. یکی اجتناب کرده اند مشکل‌های پیش روی استان گیلان همین مسأله است کدام ممکن است اگر همه اینها ساکن ابدی استان شوند، چطور باید کار ارائه دهندگان‌رسانی به آنها انجام شود؟ خواه یا نه آب به قدر کافی موجود است؟»

او اجتناب کرده اند نتایج عالی تجزیه و تحلیل دراین باره می‌گوید: «در تجزیه و تحلیل حدود ۷۸.۹ سهم اجتناب کرده اند روستاهای استان گیلان آرم داده شده کدام ممکن است ۴۶۴۵۷ نفر غیر محلی در استان پایین خریداری کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۵ سهم این گروه ساکن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴ سهم باقی مانده است وارد استان نشده‌اند با این حال حدود ۵۱ سهم وسعت کشاورزی استان را خریداری کرده‌اند.

باقی مانده است آمار از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل استنادی کسب اطلاعات در مورد مهاجرت {وجود ندارد} ولی وسط آمار گفتن کرده در ۲ دهه ۱۳۷۵ به همان اندازه ۱۳۸۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز ۱۳۸۵ به همان اندازه ۱۳۹۵ در هر دهه ۱۲ میلیون نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعاً ۲۴ میلیون نفر جابه‌جا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت کرده‌اند. حدود۷۰ سهم مهاجرت‌ها اجتناب کرده اند روستا به شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ سهم نیز مهاجرت اجتناب کرده اند شهرهای استان به شهرهای غول پیکر‌تر {بوده است}.»

{در این} تجزیه و تحلیل خاص شد، بیشترین مهاجران به استان گیلان نیز، اجتناب کرده اند استان‌های خوزستان، اصفهان، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران {بوده است}. طواف‌زاده می‌گوید: «مضرات تمیز اجتناب کرده اند سکنه شدن روستاها برای استان در بحث‌های کشاورزی، دامداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپروری خودش را آرم می‌دهد. عملاً گیلان دامپروری ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات بومی هم کم کشت می‌شود. همین طور وقتی پایین‌های کشاورزی برای سال‌ها رها می‌شود این اراضی تمایل فرسوده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند مشکل‌های قابل توجه برای گیلان همین بحث سایش است. در پایان آن کدام ممکن است همه این اصلاحات تحریک کردن فقر را در روستاهای استان در جستجوی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاییان مجبور می‌شوند به روستاهای مجاور هر دو شهرهای نزدیک پناه ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مسأله محیط نشینی را بیش از حد می‌تنبل.»

بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آموزش بچه ها همه در تمیز اجتناب کرده اند سکنه شدن روستاهای گیلان مؤثر {بوده است}. جوانانی کدام ممکن است برای مکان یابی حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت بیشتر روستای آبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجدادی‌شان را رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای دیگر گذشت‌اند. بدون در نظر گرفتن هست بخش زیادی اجتناب کرده اند روستاهای استان گیلان تغییر به پیرسرا شده‌اند. روستاهایی بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً با این حال با بیرون شور اقامت.»

Share