رژیم صهیونیستی به سخنرانی ها سنگ پرتاب می تنبل | روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین مذاکرات را به حالت افتادگی درآوردند


رحیمی جهان آبادی اظهار داشت: مذاکرات هسته ای در ایران خوب کار تیمی است ۹ خصوصی. اما علاوه بر این نتیجه خوب مشترک بین شورای ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت خارجه است.

جلیل رحیمی جهان آبادی وی کسب اطلاعات در مورد الگو مذاکرات هسته‌ای در سال ۱۴۰۰ نیز اظهار داشت: موضوع هسته‌ای ایران یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین امتیازات دیپلماتیک روی زمین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اسبابک ها همه ابرقدرت‌های جهان در ایرنا همراه خود خوب ملت مواجه خواهند شد. اکنون بنشینید رشد.

وی اظهار داشت: {در این} راستا جمهوری اسلامی ایران در امتحان شده {است تا} بر مقدمه مبانی در سراسر جهان اجتناب کرده اند جمله مفاد NPT، جمهوری اسلامی ایران را اجتناب کرده اند حقوق خالص شخصی محروم تنبل. در حالی کدام ممکن است کشورهای در جاری رشد حق دارند در چارچوب ورزش های {صلح آمیز} به نشاط هسته ای کف دست یابند، حتی آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی نیز وظیفه دارد به سوئیچ این فناوری به کشورهای در جاری رشد کمک تنبل.

در شورای اسلامی، نمایندگان مردمان تربت جام را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکارا تاکید کردند کدام ممکن است ملت در جاری رشد باید اجتناب کرده اند حقوق اولین شخصی محروم شود.

پرس و جو اینجاست کدام ممکن است خواه یا نه جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است برای دومین بار در برابر این دموکرات های آمریکا پای میز مذاکره می نشیند کف دست تمیز است هر دو حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا بهتری دارد؟ در پاسخ، وضعیت ایران به توضیحات متعددی افزایش یافته است. اول، ایران غنی سازی اورانیوم را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نظارتی را همراه خود اقدامات راهبردی برای لغو تحریم های مصوب مجلس یازدهم کاهش داده است. علاوه بر این حفاظت را کاهش داد، بار گریز اجتناب کرده اند وسط جدیدترین را افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع سانتریفیوژها را افزایش داد.

قوانین راهبردی مجلس ایران به دست آورد مذاکرات شد.

رحیمی جنابادی اظهار داشت: روزی کدام ممکن است آمریکا پای میز مذاکره بود، آمریکا اجتناب کرده اند عضویت مناسب شخصی در شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مناسب اجتناب کرده اند قوانین مداری شخصی خارج شد. تحریم ها “

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده می کرد کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران هر پیشنهادی را می پذیرد. همراه خود این جاری، در ازای روال بودن، سؤالاتی قابل مقایسه با «غنی‌سازی، غنی‌سازی، هر دو سانتریفیوژ» موجود است، قابل مقایسه با تحریم‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تضمین‌هایی مبنی بر عدم تکرار آمریکا.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نمایندگان مجلس گفتن کرده اند کدام ممکن است تعهدات آنها روی کاغذ است با این حال تعهدات ایران ساده روی کاغذ اجرا تبدیل می شود.

وی افزود: بر این مقدمه جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند غرب درخواست شده است {است تا} ضمانت حاصل تنبل کدام ممکن است ایران به تعهدات شخصی قدم به قدم حرکت می تنبل به همان اندازه اجتناب کرده اند تکرار هرگونه عدم پایبندی جلوگیری شود. به عبارت تولید دیگری، اگر صادرات نفت ایران ۳ هفته اندازه بکشد، جمهوری اسلامی ایران نرخ سانتریفیوژ هر دو سهم غنی‌سازی شخصی را به شبیه به میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله کاهش می‌دهد هر دو پروتکل‌های تکمیلی را مرحله به مرحله بدست آمده می‌تنبل.

رحیم جهان آبادی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مشخصه های عقلانی ایران در مذاکرات موضع «رفع اشکال» مورد تایید مشاوران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی است. ایران مستقیما همراه خود آمریکا مذاکره می تنبل. هر دو اینکه چرا جمهوری اسلامی با اشاره به ورزش های هسته ای شفاف سازی نمی شود. همانطور که صحبت می کنیم با این حال او جوان ترین کسی است کدام ممکن است این مخالفت را اجتناب کرده اند نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران گرفته است.

وی یکپارچه داد: این امر به {این دلیل است} کدام ممکن است همه طرف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات صمیمانه می دانند کدام ممکن است مذاکره مستقیم همراه خود آمریکا به نفع ملت نخواهد بود. علاوه بر این این، بداخلاقی آنها پایانی نداشت.

رحیم جهن آبادی، سخنگوی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مشکلات اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت؟” غربی ها باید به این پرس و جو پاسخ دهند.

رژیم صهیونیستی در مذاکرات سنگ اندازی می تنبل.

یکی اجتناب کرده اند توضیحات افتادگی، شبح کشورهایی قابل مقایسه با روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین برای رفع دشواری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط ایران همراه خود غرب است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس تاکید کرد: آمریکایی ها در مذاکرات وین جنایتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید موذی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند هر سوالی باید همزمان اجتناب کرده اند ایران پرسیده شود.

رژیم صهیونیستی بر این ادراک است کدام ممکن است اگر ایران این شرایط دردسرساز را متوقف تنبل، پاسخگوی سایر ملت ها نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر به عقب نشینی نخواهد بود. بر این مقدمه، این هماهنگی باید از نزدیک اجرا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اجتناب کرده اند آن حفاظت شود.

رحیمی جهان آبادی همراه خود ردیابی به خروج ترامپ اجتناب کرده اند برمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت رژیم صهیونیستی اظهار داشت: با این حال همراه خود وجود فاجعه پولی پس اجتناب کرده اند حادثه نطنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی، این ملت برای عجله همراه خود افزایش ۶۰ درصدی عصر جدید سانتریفیوژهای IR6 {به دلیل} افزایش سلاح های هسته ای ایران متفاوت شد. .

مشاور ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس نخست، نظرسنجی های نهایی بایدن نماد می دهد کدام ممکن است خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام محقق نشد. ثانیاً غربی ها میلیاردها دلار برای تحریم ایران ارزش کرده اند، با این حال در برابر این بازارهای ایران متحمل تلفات شدند. با این حال اگر {در این} برهه {نمی توانند} نیروی موشکی ایران، تأثیر می گذارد ایران در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط سیاسی ایران را رفع کنند، چرا باید در بلند مدت همراه خود جمهوری اسلامی ایران صحبت کنند؟ چه مانعی برای فعال کردن به ایران برای دریافت پذیرش در مذاکره همراه خود ایران موجود است؟

آمریکا همراه خود مخالفت ایران مواجه است.

وی در کنوانسیون اسلامی اظهار داشت: «با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است غرب با اشاره به مخالفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی ایران سردرگم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این اصطلاح تغییر شده است. به دلیل، آمریکا شناخته شده به عنوان خوب پیروزی برای غرب در وادار کردن آمریکا به کسب خوب پیروزی قاطع هر دو وادار کردن ایران به عقب نشینی در برخی زمینه ها تلقی تبدیل می شود.

خواه یا نه رحیمی جهان آبادی {به دلیل} کارآمدی نیروی کار مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات اجتناب کرده اند جاده قرمزها حرکت نکرد؟ وی اظهار داشت: برخلاف فروش عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند رقبای قلمرو، مذاکرات هسته ای ایران خوب کار تیمی است ۹ اینکه دکتر باقری جستجو در خوب موضوع شخص خاص باشد هر دو اجتناب کرده اند جاده قرمزها حرکت تنبل. اما علاوه بر این حاصل همکاری مشترک کمیته نهایی شورای ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است.

علاوه بر این این، رئیس انقلاب بر مذاکرات نظارت مناسب دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر تصمیمی ناشی اجتناب کرده اند شکوفایی، آینده عصر جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فراوانی دارایی ها است. دانش مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه به نهایی در نهادهای دولتی.

وی در یکپارچه اظهار داشت: حمله به نیروی کار مذاکره کننده برای تحمیل سوراخ بین هیئت حاکمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار مذاکره کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل سوراخ بین آقای باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است. وی اظهار داشت: در صورتی کدام ممکن است اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی نیروی کار مذاکره کننده بخش مهمی اجتناب کرده اند مذاکرات باشد، گفتگوهای محرمانه را می پذیریم.

رحیم جهان آبادی: رژیم صهیونیستی تنها نظاره گر مذاکرات مغشوش هسته ای است. با این حال رژیم صهیونیستی تمام امتحان شده شخصی را می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها متوجه شدند کدام ممکن است هیچ کاری {نمی توانند} بکنند.

اشتراک گذاری