ساختار رشد ۵۰ هکتاری شهر صنعت شفت | فریب دادن سرمایه گذار نیازمند بسترسازی صحیح است


به مشاوره مدیرعامل شهرک‌های اقتصادی گیلان، شهرک اقتصادی شفت در جاری حاضر همراه خود مساحتی بالغ بر ۴۸ هکتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۱۵۸ قرارداد سرمایه‌گذاری همراه خود نامزدها منعقد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ هکتار پایین را واگذار کرده است.

به گزارش دیرمیرزا، مهدی محبوبی حسن کیاده مدیرعامل نمایندگی شهرهای اقتصادی گیلا، مدیرکل گیلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنفرانس شورای اسلامی شهر صنعت شفت، مشاور مردمان شفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فومن به مدیرکل شهرستان شفت اجتناب کرده اند تصویب ساختار رشد شهر اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری قانونی آن خبر داد. گرفته شده. .

محبوبی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به استقبال خریداران اجتناب کرده اند شهرک اقتصادی شفت، ساختار رشد ۵۰ هکتاری این شهرک اقتصادی کلیدی در توسعه واگذاری پایین به خریداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان بود.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند این سیستم های رشد تحمیل زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها می خواست برای تعمیر مشکلات خریداران است.

به مشاوره محبوبی در اجرای ساختار رشد ۵۰ هکتار پایین به شهرک اقتصادی شفت اضافه تبدیل می شود کدام ممکن است بستر مناسبی را برای فریب دادن سرمایه گذار می دهد.

امیدواریم همراه خود اجرای ساختار رشد شهری اقتصادی شفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن خریداران جدید، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد اقتصادی شهرستان را تسریع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند پیش سودآور است.

وی رشد شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی اقتصادی بر ایده خواستن استان را همراه خود هدف فریب دادن خریداران جدید عنوان کرد.

به مشاوره محبوبی باید زمینه را برای فریب دادن خریداران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی فراهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی شناخته شده به عنوان حلقه بی نظیر در فریب دادن این خریداران موقعیت اساسی ایفا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: علیرغم تحریم های ظالمانه ای کدام ممکن است بر کشورمان اعمال تبدیل می شود، می توانیم همراه خود رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی اقتصادی همراه خود رشد خریداران جدید برای نوجوانان ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان جایگزین شغلی تحمیل کنیم.

استعفا اجتناب کرده اند توسعه فریب دادن سرمایه گذار، مدیرعامل بعدی نمایندگی شهرهای اقتصادی گیلیان دغدغه بی نظیر مدیرعامل است. مانترا سال را در ساخت، اطلاعات بنیان، خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده شدید می گیریم.

وی همراه خود ردیابی به احیای صنایع شکسته اظهار داشت: متاسفانه برخی اجتناب کرده اند تاسیسات تولیدی های جهان نیمه تعطیل، تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل هستند. “

به مشاوره مدیرعامل شهرک های اقتصادی گیلان، شهر اقتصادی شفت در جاری حاضر ۴۸ هکتار مساحت دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان ۱۵۸ قرارداد همراه خود نامزدها {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ هکتار پایین نیز در چارچوب این قراردادها واگذار شده است.

وی افزود: در جاری حاضر ۵۸ واحد استفاده همراه خود اشتغال بیش اجتناب کرده اند ۸۳۵ نفر در جاری استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت است.

اشتراک گذاری