سازماندهی آشپزخانه مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری به اصل شهردار رشید


به اصل سید امیرحسین علوی شهردار مسجد رشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشپزخانه شهرداری برای اطعام نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتام در ماه مبارک رمضان کنار هم قرار دادن می شوند.

به گزارش دیرمیرزا، شهردار شهر رشید به فرماندهی سید امیرحسین علوی همراه خود کمک کودام العترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطعام نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتام مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشپزخانه در کاشمرالعترا احداث می تنبل. ویژه این سیستم برکت سفره های صبح ماه مبارک رمضان.

مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشپزخانه شهرداری رشت در میدان گیل یکی اجتناب کرده اند ماموریت های نیمه تمام شده شهرداری همراه خود محوریت شهردار رشت در ماه مبارک رمضان است. – موکب عترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطعام نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یتیمان.

اشتراک گذاری