ساعت مناسب ملت اجتناب کرده اند سال بلند مدت تنظیم نمی شود | مصوبه مجلس در پیش بینی تائید شورای نگهبان


همراه خود تصویب مجلس، ساعت مناسب ملت اجتناب کرده اند سال بلند مدت تنظیم نمی شود، این قالب در صورت تایید شورای نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ابلاغ مقامات به قوانین تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال بلند مدت اجرا می‌شود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مونتاژ علنی درست در این لحظه (شنبه) ایرادات شورای نگهبان در قالب تنظیم ساعت مناسب ملت را تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، اطمینان حاصل شود که تعمیر ایراد شورای نگهبان ماده واحده به رئوس مطالب زیر اصلاح شد:

قوانین تنظیم ساعات مناسب ملت مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات مجاز به تنظیم ساعت مناسب ملت نیست.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده ۸۷ قوانین مدیریت شرکت ها کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ همراه خود اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحاقات بعدی نسبت به ترتیب ساعات کار ادارات، گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تابعه اقدام تنبل.

تبصره – این قوانین اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱۴۰۲/۱/۱ اجباری الاجراست.

این قالب در صورت تایید شورای نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ابلاغ مقامات به قوانین تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال بلند مدت اجرا می‌شود.

Share