سالن دادگاه پیش فرض در تعدادی از روز بلند مدت تحریک کردن شود


به گزارش دایر میرزا، وکیل مدافع مرشاد سهیلی به «تصرف مال بوتلگ»، «تصرف مال» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «پاره کردن در اسناد» متهم شده است.

عبدالصمد کرامشاهی {در این} خصوص صحبت کرد. ایستاده کدام ممکن است مخصوص کودک ها هم هست. موکل ممکن است این اتهامات را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است این حرکت در همه زمان ها خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف کمک به فقرا {بوده است}.

یکپارچه: اتهامات موکلم برای ادغام کردن «تصرف بوتلگ مال»، «نقض حق چاپ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «پاره کردن اسناد» است. برای حفاظت اجتناب کرده اند موکلانم به هیچ وجه به شخصی عنوانی نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است گفتم اگر دیگران او را فرمانده خطاب کنند جنایتکار در نظر گرفته نمی آید.

کورمشاهی اظهار داشت: در روزهای بلند مدت پس اجتناب کرده اند خاتمه تحقیقات تصمیم را برای جلوگیری اجتناب کرده اند ایرادات صوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی پرونده به موکلم گفتن خواهم کرد.

ذبیح الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه در روز ۱۸ بهمن ۹۲ به ادعا مطبوعاتی دانستن درباره بازداشت ماهرشاد سهیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع اتهاماتش پاسخ داد. «او همچنان خرس تعقیب دادسرای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب قم است. اتهامات متعددی علیه این شخص موجود است. آنها دعوت شدند، با این حال ادامه دارد کسی دستگیر نشده است.