سخنران کارل هاستی «رحمت» منصفانه کودک نوپا زن به انگشت منصفانه نوجوان تولید دیگری جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد.
آنجللی یامبو تنها ۱۶ سال داشت کدام ممکن است در خارج اجتناب کرده اند دبیرستان برانکس مورد اصابت گلوله قرار گرفت – را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاتل او قابل انجام است با بیرون وثیقه آزاد شده باشد.