سه‌شنبه عید فطر است | هلال ماه شوال رویت نشد | دوشنبه تعطیل نیست


ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت ادعا کرد هلال ماه شوال در شب روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت رؤیت نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ مطابق همراه خود ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۴۳ هجری قمری {خواهد بود}.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت: هلال ماه شوال رؤیت نشد دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۳۰ رمضان المبارک است.

ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت ادعا کرد هلال ماه شوال در شب روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت رؤیت نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ مطابق همراه خود ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۴۳ {خواهد بود}.

دوشنبه تعطیل نیست

طبق قوانین مصوب مجلس، سفر عید فطر ۲ روز است کدام ممکن است برای ادغام کردن روز عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای آن می‌شود. باتوجه همراه خود اینکه دوشنبه روز ۳۰ رمضان ادعا شد، سفر روزهای سه‌شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه {خواهد بود}.

Share