سه محموله مبهم واکسن کرونا در گمرک | هیچکس نیامد!


مدیرکل گمرک فرودگاه امام کمانی به تازگی در هنگام واردات واکسن های وارداتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر آلوده به انبارهای سردخانه منتقل شده است.

مسئولان گمرک می گویند اخیرا سه دوز وبا به صورت قاچاق وارد فرودگاه امام کومنی شده است با این حال {به دلیل} عدم استعلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه وزارت بهداشت لغو نشده است. همراه خود بیش اجتناب کرده اند ربع ساعت همراه خود حداقل آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم، طبق همان قدیمی.

سلیمانی مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی کسب اطلاعات در مورد ضعیف واکسن جدیدترین در ملت اظهار تذکر کرد. واکسن ها را به انبارهای یخچال منتقل کنید.

آگهی. ۲۱ فروردین ۲۱ محموله واکسن اجتناب کرده اند بلغارستان به فرودگاه امام در ۲۰ فروردین وارد آلمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه ۲۵ فروردین ۷ کت تولید دیگری اجتناب کرده اند آلمان وارد شد. کالا اجتناب کرده اند ژاپن رسیده است. این در حالی است کدام ممکن است ادامه دارد هیچ عالی اجتناب کرده اند این بار ها اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت تقاضا نشده است.

مدیرکل فرودگاه چپ در یکپارچه توضیحاتی {در این} باره داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: روزی کدام ممکن است اولین محموله در ۱۸ فروردین رسید، تقاضا ترخیص اجتناب کرده اند وزارت بهداشت بدست آمده نکردیم. گمرک نامه هر دو مجوزی اجتناب کرده اند وزارت بهداشت برای پاکسازی واکسن های وارداتی بدست آمده نکرده است با این حال ماموران گمرک این کالا را در انبار یخچالی قرار داده اند. محموله های بعدی توسط وزارت بهداشت هر دو هیئت امنا برای تأیید صحت واکسن ها نظارت نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق همان قدیمی آنها را برای اولین بار به انبار کشتی کردیم.

سلیمان اظهار داشت گمرک قبلا واکسن را پس اجتناب کرده اند پرواز ترخیص کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشاور بهداشت کشتی کرده است. اقداماتی برای عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی واکسن‌های وارداتی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود گمرک نبوده است.

وی افزود: این مقدماتی بار است کدام ممکن است گمرک پس اجتناب کرده اند واردات واکسن مجبور به عرضه کالا به انبارهای سردخانه شده است.

آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران در کمتر اجتناب کرده اند ربع ساعت ترخیص کالا اجتناب کرده اند گمرک همراه خود حضور ماموران گمرک عرضه نمایندگان وزارت بهداشت تبدیل می شود.

این در حالی است کدام ممکن است بر ایده گزارش گمرک ایران در نهایت اسفندماه سال قبلی حدود ۱۵۸ میلیون واکسن به ایران عرضه گرفت کدام ممکن است به ترتیب ترخیص شد.

واکسیناسیون هایی کدام ممکن است اخیراً وارد ملت شدند عمدتاً اجتناب کرده اند sstrazenka هستند کدام ممکن است در جاری حاضر انواع زیادی متقاضی دارد.

اشتراک گذاری