شهید بهشتی هرگز مرا به حجاب و نوع پوششم مجبور نکرد


خانم ملوک السادات بهشتی دختر شهید بهشتی می گوید: زمانی که می خواستم حجاب داشته باشم هرگز مرا مجبور به این حجاب نمی کردند، بلکه ساعت ها با من بحث می کردند، من هم دوست بودم. یعنی رابطه من با پدرم بیشتر از یک پدر و دختر بود، مثل یک معلم از آنها و نظراتشان استفاده کردم. ساعت ها در این باره بحث کردند و نوع لباس و رنگ لباسم را گذاشتند.