شهید کریمی تلفیق ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت | کار با هم همراه خود دنیا در صورتی است کدام ممکن است آبروی شخصی را اجتناب کرده اند انگشت ندهیم.


ابوبکر الکریمی، سخنگوی رئیس جمهوری اسلامی عراق ذکر شد: انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس آن در سال ۱۳۶۷.

به گزارش دیرمیرزا آیت الله رسول فلاتی همراه خود ردیابی به حضور پاسدار ۳۶ ساله در مسجد امام رضا (رضوان الله علیه) رشید ذکر شد: جالب بود.

وی ذکر شد: شهید کریمی در مسیر درست قطعا ارزش آن را دارد های انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی بود با این حال برای محل قرارگیری ارزشی قائل نبود.

کریمی شهید رامث تنها کاری را که می توان یکپارچه داد تداوم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه گذاری تمدن اسلامی دانست.

آیت الله فلاحتی آرزو کرد اندیشه شهید ابوکریم کریمی شد کدام ممکن است به نقل اجتناب کرده اند وی ذکر شد: اگر شهید کریمی خشمگین بود، شورش.

وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به مشخصه‌های انقلاب اسلامی نسبت به سایر انقلاب‌های قرن قبلی، ذکر شد: انقلاب اسلامی زاییده بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اساس آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنی در امتداد طرف امام رحمت‌الله ایستاد.

امام رحمت الله علی مشاور نخست وزیر در گیله همراه خود استناد به مواضع پیامبرگونه ایشان به سمت فاجعه، افراد را برای مقابله همراه خود مشکل های انقلاب اسلامی به صحنه آورد.

آیت الله فلاحت امام رحمت الله علیه اجتناب کرده اند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناخته شده به عنوان تصمیم گیری کننده انقلاب اسلامی یاد کرد.

وی انقلاب اسلامی را مایه سربلندی افراد جهان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: حضور افراد صالح در بزرگراه ها اجتناب کرده اند شاخصه های ابدی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم به هیچ وجه افراد ایران را تضعیف نکرده است.

آیت الله فلاحتی ذکر شد: ملت ایران ذلت را به امامت ۲ امام شخصی نمی پذیرند، بجز در روابط همراه خود دنیا عزت شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهیم.

وی همراه خود دعوت به انقلاب اسلامی اساساً مبتنی بر نفی استعمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین طلایی، انقلاب اسلامی را برای تکریم ملت ها طراحی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت را تنها راه نجات ملت ها دانست.

اشتراک گذاری