شورای کومله الگویی برای تولید دیگری شوراهای استان


شهردار کومله اظهار داشت: امتحان شده می کنیم کدام ممکن است همراه خود همکاری همه اعضای شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسنل شهرداری چون آن است در چندین کدام ممکن است قبلی اقدامات بزرگی برای ساکنان تکمیل شد بتوانیم کارهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های بزرگتری را در درجه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای رشد عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی انجام دهیم.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، منوچهر مهدی پور در مراسمی کدام ممکن است به رویداد روز شوراها برگزار شد اظهار کرد: در شوراهای شهر خلاهای قانونی زیادی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه کدام ممکن است تعهد ذاتی شوراها است {به دلیل} وجود خلاهای قانونی شدنی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یک معنا دستشان بسته است.

شهردار کومله همراه خود خاص اینکه اعضای حال شورای شهر کومله خیلی خوشایند حرکت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ها اجتناب کرده اند ما پیشی گرفته اند، اظهار داشت: امتحان شده می کنیم کدام ممکن است همراه خود همکاری همه اعضای شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسنل شهرداری چون آن است در چندین کدام ممکن است قبلی اقدامات بزرگی برای ساکنان تکمیل شد بتوانیم کارهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های بزرگتری را در درجه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای رشد عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی انجام دهیم.

عضو شورای شهر کومله نیز همراه خود خاص اینکه در امتداد طرف تولید دیگری اعضای شورا در جاری درس پس دادن هستم، اظهار کرد: اجتناب کرده اند اینکه در شورایی مشغول به کار هستم کدام ممکن است در حال حاضر مورد تقدیر مسوولین هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای کومله را الگویی برای تولید دیگری شوراهای استان راه اندازی شد می کنند خوشحالم.

مهدیه رزاقی همراه خود خاص اینکه وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمیت اعضای شورای کومله به در کنار شهردار کومله اجتناب کرده اند جمله افتخارات ما است، اظهار داشت: {در این} مدت مختصر اجتناب کرده اند عمر شورای ششم همراه خود انجام کارهای مختلف عمرانی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، فضا همراه خود ساختار رشد شهری کمتر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساختار بازافرینی شهری نزدیک می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در مدت بقیه اجتناب کرده اند عمر شورای ششم بتوانیم اقدامات خوبی را برای ساکنان انجام دهیم.

امام جمعه کومله نیز همراه خود خاص اینکه شبیه به روز اول ورزش شورای ششم خطاب به اعضای شورا سفارش کردم کدام ممکن است شهردار را حمایت کنید، اظهار کرد: خدا را شکر اعضای شورا شبیه به روزهای اول شهردار را انواع کردند در حالی کدام ممکن است خیلی اجتناب کرده اند شهرهای غول پیکر استان بعد اجتناب کرده اند تحویل داد خوب سال ادامه دارد شهردار ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انواع شهردارشان مانده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستند سودآور شوند.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا محیطی همراه خود خاص اینکه شورای شهر کومله در امتیازات مختلف اجتماعی، عمرانی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره سودآور حرکت کرده است، اظهار داشت: هر کاری انجام شود قابل انجام است تعدادی از نفر نیز جایگزین آن کار باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خالص است مهم اینجا است کدام ممکن است کارها مناسب انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل در کارها را شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار لحاظ تدریجی.

وی همراه خود خاص اینکه اعضای شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری تذکر ساکنان را هم رصد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} ببینید کدام ممکن است چه باید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر همه برای شما ممکن است مهم باشد ۹ تذکر تعدادی از نفر، افزود: میل در کارها سرلوحه اعضای شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها را بر مقدمه میل مهم انجام دهند.

Share