شکسته نشده الگو کاهش انواع شهرهای بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شهرهای زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی کرونا


بر مقدمه گفتن وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، انواع شهرهای بنفش رنگ اجتناب کرده اند ۹۹ شهر به ۲۹ شهر کاهش یافته است است. بر این مقدمه ۱۲۶ شهر نارنجی، ۲۷۸ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ شهر آبی هستند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمزار، آمارهای فعلی آرم می دهد کدام ممکن است انواع شهرهای چراغ بنفش اجتناب کرده اند ۹۹ شهر به ۲۹ شهر کاهش یافته است است. انواع شهرهای دارای سطوح زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی نیز مرتفع است.

وقتی واکسیناسیون مناسب شد به استقبال بهار می رویم. علاوه بر این رعایت اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات رانندگی در سفر سال نو، رعایت ایده ها بهداشتی نیز حیاتی است.

وضعیت رنگ فعلی

بنفش: ۲۹ شهر
نارنجی نارنجی ۱۲۶ شهر
زرد: ۲۷۸ شهر
اجتناب کرده اند طریق آب: ۱۵ شهر

اشتراک گذاری