صنایع نوزاد بر ایده صاحبان دقیق شخصی انبساط می کنند


مدیرعامل شهر تجاری گیلیان اظهار داشت: صنایع نوزاد همراه خود صاحبان دقیق شخصی انبساط خواهند کرد.

به گزارش دیرمیرزا، مهدی محبوبی حسن کیاده مدیرعامل نمایندگی شهرهای تجاری گیلا در گفتگو همراه خود نیلوس ۱۴۰۱ در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود تئورمور حیدر رئیس گروه ایمنی گیلا در خصوص اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی تجاری صحبت کرد.

وی اظهار داشت: بنگاه های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش عملکرد مهمی در زمینه سازی برای نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توسل به، استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش نیروهای ماهر دارند.

وی اظهار داشت: شهرهای تجاری باید مورد ملاحظه شدید قرار گیرند از بستر مناسبی برای اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت دهی در مسیر درست رشد مالی ملت هستند.

وی اظهار داشت: صنایع نوزاد همراه خود صاحبان دقیق شخصی افزایش خواهند گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در سال جدید برای رشد صنایع نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به انبساط کف دست به کف دست هم دهیم. انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی.» اجتناب کرده اند صنعت سراسری ویژه به ویژه صنایع نوزاد جلوتر باشید.

وی در خصوص توسل به سرمایه گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای بخش های تجاری منجمد اظهار داشت: همراه خود نمایندگی صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش همکاری می کنیم به همان اندازه همراه خود راه اندازی شد خریداران جدید، خریداران جدید را به خریداران فعلی منتقل کنیم. اپراتور را همراه خود استفاده بدون شک اجتناب کرده اند شهرهای ایالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق تجاری شناخته شده کنید.

محبوبی اظهار داشت: تمام امتحان شده ما اینجا است کدام ممکن است زیرساخت ها را فراهم کنیم. برای حمایت اجتناب کرده اند صنایع نوزاد باید زیرساخت ها را رشد دهیم

اشتراک گذاری