طرفدار‌های پلیس اعلان گیلان برای پیشگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی «مغازه»؛ چه کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند ما دزدی نشود؟!


سرهنگ علیرضا حدادی، رئیس پلیس اعلان استان گیلان گفت: افراد همراه خود رعایت هشدارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار‌های انتظامی می‌توانند اجتناب کرده اند بروز خانه شکنی مغازه پیشگیری کنند.

برابه گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، رئیس پلیس اعلان استان گیلان ذکر شد: افراد همراه خود رعایت هشدارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار‌های انتظامی می‌توانند اجتناب کرده اند بروز خانه شکنی مغازه پیشگیری کنند.

سرهنگ علیرضا حدادی پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود خانه شکنی را نیازمند وقف قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی همه گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه‌پذیری افراد همراه خود مراقبت اجتناب کرده اند اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن زمینه‌های بروز جرم عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: آموزش مستمر برای افزایش درجه اعلان نهایی اجتناب کرده اند مهمترین راه‌کارهای پیشگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قابل توجه قرار گیرد.

وی همراه خود خاص اینکه خانه شکنی باعث بروز ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بافت ایمنی در محله می‌شود، افزود: ملاحظه به هشدارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار‌های انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ایده ها حفاظتی توسط افراد اجتناب کرده اند بروز متنوع اجتناب کرده اند خانه شکنی‌ها جلوگیری می‌تنبل.

رئیس پلیس اعلان استان گیلان در یکپارچه بر بردن زمینه‌های بروز جرم تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افراد خواست همراه خود رعایت طرفدار‌های ذیل اجتناب کرده اند بروز خانه شکنی مغازه پیشگیری کنند.

پیشگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی مغازه:

۱- در محل کسب ساعت شب‌ها عالی لامپ را روشن بگذارید به همان اندازه موجود در مغازه اجتناب کرده اند سطح انصافاً نمایان باشد.
۲- به هیچ وجه دفتر شخصی را در حضور خریدار انصراف نکنید.
۳- اجتناب کرده اند تجمع اشخاص حقیقی شناخته شده به عنوان دور زدن در محل کسب شخصی ممانعت به حرکت آورید.
۴- در مواقع سفر مستمر حتما به مغازه سرکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قفل‌ها را بازدید کنید.
۵- همراه خود توافق سایر کسبه همراه خود استفاده نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سرایدار ضریب ایمنی محل کسب شخصی را بالا ببرید.
۶- اجتناب کرده اند راه‌اندازی واحدهای تجاری در عوامل ناامن .
۷- برای نگهداری پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار حتما اجتناب کرده اند گاو صندوق بیشترین استفاده را ببرید.
۸- در مواقع انصراف مغازه امتیازات امنیت را رعایت کنید.
۹- به اشخاص حقیقی نامطمئن ضمانت نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند استفاده آنها .
۱۰- پول تا حد زیادی اجتناب کرده اند خواستن در مغازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاهای ناامن برای مدت زمان بسیار طولانی نگه ندارید.

Share