رژیم لاغری سریع

عامل عجیبی کدام ممکن است منصفانه زن جوان به من می خواهم ذکر شد اجتناب کرده اند خانه ناپایدار کن


این نوجوان کدام ممکن است ۲ ماه مخفی شده بود، ذکر شد کدام ممکن است به خاطر رفتار شوهرش اجتناب کرده اند خانه ناپایدار کرده است.

میر میرزا به نقل اجتناب کرده اند ایران به نقل اجتناب کرده اند ایران ذکر شد: یکی ۲ سال پیش همراه خود دوستم فاتین را دیدم. ما در شمال تهران خانه دار بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اینکه وضع پولی خوبی نداشتیم با این حال مسکن خوبی داشتیم.

۴۰ روز پیش برای انجام کاری برای اسکان رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی برگشتم خبری اجتناب کرده اند شوهرم نبود. در ابتدا در نظر گرفته شده می کردم کدام ممکن است او اجتناب کرده اند کار افتاده است، با این حال او تولید دیگری برنگشت. دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ام اجتناب کرده اند همسرم اطلاعی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می ترسم اتفاقی برای او افتاده باشد. تلفن در کنار خاموش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم راهی برای بررسی کردن آن ندارم.

در پی شکایت این نوجوان، بازپرس حبیبیله صادقی به جستجو برای مکان یابی این نوجوان تیز کردن. همراه خود شکسته نشده تحقیقات، شریک زندگی فتانه بار تولید دیگری در سالن دادگاه حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراف کرد: «همسرم در آنلاین به او ذکر شد کدام ممکن است خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر نباش.

در جستجوی اطلاعاتی کدام ممکن است شریک زندگی فتانه در اختیار خدمه تجزیه و تحلیل قرار داد، به مادر فتانه آموزش های مورد نیاز گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او خواستند در صورت تصمیم همراه خود پسرش، قرار جلب رضایت بگذارند. مادر فتانه اجتناب کرده اند دخترش خواست برای اسکان خاله بیاید.

خانه شکنی به اصل او

او می گوید: من می خواهم تحصیل کرده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیسانس داشتم با این حال نمی توانم برای مدرکم کار کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور شدم همراه خود همسرم معلم شخصی محدوده کنم با این حال همراه خود اثبات آموزشی برایم دردسرساز بود، چون همسرم را آرزو می کنم. من می خواهم جدا می آیم، با این حال اشکال بی نظیر من می خواهم اجتناب کرده اند روزی آغاز شد کدام ممکن است شوهرم رفتارش را تنظیم داد.
او در شکسته نشده ذکر شد کدام ممکن است پیمان دوست داشت ما پولدار شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها نخواهیم شد همراه خود نگهبان مسکن ثروتمندی داشته باشیم، به همین دلیل مرا مجبور کرد برای ثروتمند شدن این سیستم ریزی کنم. من می خواهم قبول نکردم با این حال شوهرم مدام مرا کتک می زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم چاره ای جز قبول این هدایت نداشتم.

او می‌گوید: «شوهرم مرا مجبور کرد در پیاده‌رو پارک کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم سفر ماشین شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه‌ای کشیدم کدام ممکن است اجتناب کرده اند او پول بگیرم.» اجتناب کرده اند شناسایی شخصی شاکی هستند.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند کاری کدام ممکن است انجام می‌دهم راضی نیستم. بعد اجتناب کرده اند مدتی انتخاب به طلاق بدست آوردم، با این حال این سابقه ای تحمیل کرد کدام ممکن است نتوانستم کنار شوم. برای طلاق مجبور شدم ۱۰۰ میلیون تن بپردازم. اختلاف ما شکسته نشده داشت به همان اندازه اینکه همراه خود زن جوانی در اینستاگرام شناخته شده شدم. اجتناب کرده اند ترکیه لباس وارد می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران می فروخت.

وقتی متوجه مسکن من می خواهم شد به من می خواهم ذکر شد ناپایدار کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برو خانه. مدتی قصد داشتم در کالا لباس های بیرونی به او کمک کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مخلوط آوری مقداری پول، مسکن در ترکیه را تحریک کردن کردیم. در نظر گرفته شده خوبی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبول کردم اجتناب کرده اند خانه همسرم ناپایدار کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیانه رفتم. به مادرم زنگ زدم.

وی در ادعا‌ای ذکر شد: فتانه فرد مبتلا روانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام اعمال او {به دلیل} بیماری اوست. ما موافق نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه او را مجبور به این کار نکرده ام.

تحقیقات اجتناب کرده اند سوی بخش هشتم سالن دادگاه کیفری پایتخت توسط دست بازرسی است.

اشتراک گذاری