عباس اظهار داشت: آب نباید مانع کشاورزان شود


وی اظهار داشت: نباید مانعی برای بدست آوردن کشاورزان به این تأمین حیاتی باشد.

به گزارش دیارمزار، اسدالله عباس امشب (یکشنبه) در دومین بازدید شخصی اجتناب کرده اند سد سفیدرود بود. وی همراه خود ردیابی به حمایت مدیران ذیربط، استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی اجتناب کرده اند بازدید شخصی در اسفندماه یاد کرد. آرم می دهد کدام ممکن است در محصولات آتی همراه خود فشار آبی مواجه خواهیم بود.

در مرحله بعد، برای اداره کردن این موضوع، تمام از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران باید ضمانت حاصل کنند کدام ممکن است آب {به درستی} به مزارع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزارع هدایت تبدیل می شود.

تحت سلطه گیلان بر استفاده کنونی اجتناب کرده اند آب رودخانه، چاه های عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدها تاکید کرد.

وی اظهار داشت: همراه خود وجود شبح آب، امیدواریم همراه خود همکاری مردمان فصل ساخت بلند مدت خوشایند باشد.

عباس اظهار داشت: مردمان باید در حفاری به مسئولان کمک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به مسئولان اصل داده ام کدام ممکن است تجهیزات را ایجاد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب {به سمت} کشاورز نرود.

گیلان ادای احترام به شد: قرار بود علاوه بر این پادگان های ارتش در وسط استان، سکونتگاه های شهری نیز همراه خود مدیریت حاکمان تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تأمین حیات باید توسط آب انبار محافظت شود به همان اندازه بتوان اجتناب کرده اند آن {به درستی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه استفاده کرد. مردمان. {به درستی} در تمام مناطق خرس محافظت ایالت meting out شده است.

در شکسته نشده این بازدید، مونتاژ ای همراه خود حضور نمایندگان وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای محافظت آب قلمرو ای در ستاد پیشگیری، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند فاجعه گیلان برگزار شد.

اشتراک گذاری