عدم اجرای ساختار تفصیلی پارک سراسری بوجاگ خسارات شدیدی را در پی داشته است.


{هر ماه} پس اجتناب کرده اند این حرکت شوم؛ این درخت در پارک سراسری بوجاگ در جاری برداشتن شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس وضعیت را زیر تذکر ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ درخت در ۱۱ سطح پارک سراسری برداشتن شده است.

به گزارش دیارمیرزا، دیروز جمعی اجتناب کرده اند فعالان تنظیم زیست برای پاکسازی شخصی به پارک سراسری بوجاق رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد کشتار دلخراش {در این} پارک بودند.

میرزاده، پرانرژی تنظیم زیست اظهار داشت: این درخت در پارک سراسری بوجاگ در جاری برداشتن شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس وضعیت را زیر تذکر ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ درخت در ۱۱ سطح پارک سراسری برداشتن شده است.

وی علاوه بر این اظهار داشت: افراد بندر کیاشهر به طور قابل توجهی دوستداران تنظیم زیست می خواهند بدانند کدام ممکن است تخریب دارایی ها خالص بندر کیاشهر چه ارزشی دارد؟!

میرزاده آرزو کرد اجرای هرچه سریعتر ساختار تفصیلی پارک سراسری بوجاگ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست کدام نهاد هدایت بوجاگ را بر عهده ممکن است داشته باشد؟! خواه یا نه نمی توان متولی این موسسه را محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف این بیکاری را جویا شد؟! {چه کسی} در کنترل این حادثه است؟!

سرانجام اجتناب کرده اند نهادهای نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی پیش بینی {می رود} کدام ممکن است این موضوعات مهم یادآور خانه شکنی دارایی ها خالص را شدید بگیرند.

اشتراک گذاری