علی محمد صور جانشین رئیس اداره کل گیلان شد.


طی حکمی اجتناب کرده اند سوی مدیرکل ایمنی اطراف زیست گیلان، علی محمدپور {به سمت} معاون مدیرکل اطراف زیست گیلان منصوب شد.

به گزارش دیارمزار، علی محمدپور شناخته شده به عنوان معاون ایمنی اطراف زیست در مجمع نهایی گیلان منصوب شد.

در ادعا ای اجتناب کرده اند سوی دکتر رضا روزی، مدیرکل ایمنی اطراف زیست گیلا، به نقل اجتناب کرده اند دکتر محمد ضمر آمده است: امیدوارم سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید موید باشید.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است اداره اطراف زیست شهرستان های رودسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنگرود بخشی اجتناب کرده اند پاسخگویی علی محمدپور می باشد. پیش اجتناب کرده اند این اخسان الله شکری بیش اجتناب کرده اند شش سال پاسخگویی این ریاست را بر عهده داشت.

انتصاب رئیس اداره ایمنی اطراف زیست آب، ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسماندهای اطراف زیست گیلا

سمانه گربانی شناخته شده به عنوان سرپرست اداره کل ایمنی اطراف زیست گیلان شناخته شده به عنوان سرپرست اداره مدیریت اطراف زیست آب، ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسماند منصوب شد.

دکتر رضا روزی مدیرکل ایمنی اطراف زیست گیلان در ادعا ای به سمانه گربانی ذکر شد: گیوم، امیدوارم سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعتقاد به نفس باشید.

گفتنی است سمانه گربانی پیش اجتناب کرده اند این رئیس اداره نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تالاب انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس اداره اطراف زیست شهرستان بندرانزلی بود.

اشتراک گذاری