عمیق بازدید گزارشگر ویژه گروه ملل در امور تحریم‌ها به ایران


گزارشگر ویژه گروه ملل در “امور تحریم‌های قهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه‌جانبه” به ایران بازدید می‌تنبل به همان اندازه تاثیر تحریم‌ها را بر حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق شهروندی در ایران بازرسی تنبل.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، محل کار حقوق بشر گروه ملل به تازگی همراه خود تخلیه ادعا‌ای کدام ممکن است روی شبکه مکان این نهاد بین‌المللی قرار گرفته، ادعا کرده است کدام ممکن است آلینا دوهان گزارشگر ویژه گروه ملل در امور تحریم‌های قهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه‌جانبه حدس و گمان به طی روزهای آتی به ایران بازدید تنبل.

{در این} ادعا دانستن درباره عمیق بازدید خانم دوهان آمده است کدام ممکن است وی برای ترکیبی‌آوری داده ها انگشت اول دانستن درباره میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی تاثیر اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای تحریم‌های منصفانه‌جانبه در برخورداری اجتناب کرده اند حقوق بشر ‌در ایران این بازدید را انجام‌ خواهد داد.

علاوه بر این ‌{در این} ادعا عنوان شده است کدام ممکن است این گزارشگر ویژه گروه ملل در جریان بازدید شخصی همراه خود فراوان اجتناب کرده اند افسران ایرانی جلب رضایت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدارهایی شخصی نیز همراه خود تصویر‌های گروه ملل، سایر گروه‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو‌ای، موسسات پولی بین‌المللی، نهادهای حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان محله دیپلماتیک حاضر در ایران ممکن است داشته باشد.

در یکپارچه ادعا محل کار حقوق بشر گروه ملل آمده است کدام ممکن است آلینا دوهان در بازدید شخصی به ایران همراه خود نهادهای غیر دولتی مالی، به‌ویژه آنهایی کدام ممکن است ورزش‌های تجاری‌شان تحمل تاثیر این تحریم‌ها قرار گرفته، دیدار خواهد کرد.

بنابر این گزارش، خانم آلینا دوهان حدس و گمان به ترکیبی‌بندی تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج بازدید شخصی را به ایران، در قالب منصفانه‌ گزارش مجدد به پنجاه‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر گروه ملل کدام ممکن است در سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار می‌شود، حاضر دهد.

بازدید گزارشگر ویژه گروه ملل در امور تحریم‌های قهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه‌جانبه حدس و گمان به در روزهای ۷ الی ۱۸ ماه مه ( ۱۷ به همان اندازه ۲۸ اردیبهشت)انجام شود.

Share