عوامل آسیب‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق کم برخوردار گیلان در میل خدمت‌رسانی هستند


محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل نمایندگی meting out انرژی الکتریکی استان گیلان در دیدار همراه خود امام جمعه شهرستان لاهیجان ذکر شد: جلوگیری اجتناب کرده اند خاموشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت معقول خوردن قدرت نتایج سازنده جو زیستی، صیانت اجتناب کرده اند سرمایه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی خاطر اجتماعی مردمان شریف را به در کنار می تواند داشته باشد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، مدیرعامل نمایندگی meting out انرژی الکتریکی استان گیلان ضمن بازدید اجتناب کرده اند امور meting out انرژی الکتریکی لاهیجان، همراه خود حجت الاسلام والمسلمین سید جواد سلیمانی امام جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد براتی سرپرست فرمان این شهرستان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

مهدیزاده ضمن بازدید اجتناب کرده اند واحدهای مختلف اجرایی امور meting out انرژی الکتریکی لاهیجان، اجتناب کرده اند زحمات کارگران این مجموعه احترام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: امتحان شده در یک روز واحد زمانی کارگران برای تامین دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه مردمان، ایمنی خاطر خوبی برای مجموعه صنعت انرژی الکتریکی در راستای گذر اجتناب کرده اند پیک بار تابستان تحمیل کرده است.

علاوه بر این حجت الاسلام والمسلمین سید جواد سلیمانی امام جمعه شهرستان لاهیجان در نشست همراه خود مدیرعامل meting out انرژی الکتریکی گیلان تصدیق شد: بلافاصله همراه خود ملاحظه به اینکه بین مردمان هستم می‌دانم بهتر از راه امیدبخشی، رفع مشکلات مردمان است از مردمان همراه خود تنگناههای مالی مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد ویژه به رفع این دشواری اجتناب کرده اند اهمیت خاصی برخوردار است.

وی تاکید کرد: امیدواریم فصل خوب و دنج جلو به همت کارگران پرتلاش meting out انرژی الکتریکی گیلان همراه خود کمترین اشکال پایین اوج گذاشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان نیز حیاتی است همراه خود اعمال راهکارهای مدیریت خوردن، یاری رسان صنعت انرژی الکتریکی برای گذر اجتناب کرده اند تابستان باشند.

علاوه بر این مهدیزاده نیز {در این} نشست ذکر شد: جلوگیری اجتناب کرده اند خاموشی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت معقول خوردن قدرت نتایج سازنده جو زیستی، صیانت اجتناب کرده اند سرمایه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی خاطر اجتماعی مردمان شریف را به در کنار می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جدیت در نمایندگی meting out انرژی الکتریکی گیلان مورد اجراء را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری قرار خواهد گرفت.

گفتنی است نشست هم اندیشی مدیرعامل meting out انرژی الکتریکی گیلان همراه خود فرهاد براتی سرپرست فرمان لاهیجان نیز به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی این دیدار وضعیت جامعه‌های meting out انرژی الکتریکی شهرستان مورد بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای صحیح {در این} خصوص مورد تبادل تذکر قرار گرفت.

براتی همراه خود خاص اینکه مشکلات بخش انرژی الکتریکی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند ضروریات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌های مردمان شهرستان مطرح است، افزود: در راستای تعمیر دغدغه‌های مردمان اجتناب کرده اند همه توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌های شهرستان بهره گیری شود.

وی تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به وسعت، گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراکندگی شهرستان، اعتبارات اجباری برای زیرساخت‌های انرژی الکتریکی شهرستان فکر شود.

علاوه بر این مهدیزاده مدیرعامل meting out انرژی الکتریکی گیلان {در این} نشست ذکر شد: طی سالیان فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند بارش برف‌های با کیفیت حرفه ای، نهضت نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر فرسودگی جامعه‌های meting out انرژی الکتریکی همراه خود جدیت تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتوجه به اعتبارات اختصاص یافته به استان، در جاری اجرا است.

وی ضمن حاضر انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ها برای شهرستان لاهیجان تاکید کرد: عوامل آسیب‌پذیر استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق کم برخوردار در الویت خدمت‌رسانی هستند به همان اندازه بتوانیم عدالت خدمت‌رسانی را نتیجه گیری ببخشیم.

گفتنی است علیرضا نصوری سرپرست امور meting out انرژی الکتریکی لاهیجان نیز طی این نشست‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدها حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده‌ای اجتناب کرده اند مجموعه اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های تدوین شده این امور را مورد حاضر قرار داد.

Share