عکس های ستاره های برتر هفته بیانسه، ماریا کری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.
لباس الهی بیانسه توسط مریم کری همراه خود برایان تاناکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ستاره های هفته استفاده می تواند