عکس گرفتن به وسط کسب کالیفرنیا، مرد ۹ ساله عکس گرفتن شد


مطالعات حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است منصفانه زن ۹ ساله سه شنبه عصر در یک واحد وسط کسب در شمال شرقی لا به ضرب گلوله کشته شد.

KABC-TV گزارش داد کدام ممکن است این حمله حدود ساعت ۶ به همان اندازه ۳۰ بعد اجتناب کرده اند ظهر در نزدیکی فروشگاه بارنز اند نوبل در ویکتور ولی رخ داد.

به آموزش داده شده است ایستگاه، وقتی وسط کسب قفل شد، بلعیدن کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان به موجود در مغازه ها افتادند.

گزارش شده است کدام ممکن است مبتلا در وضعیت نامعلومی به بیمارستان منتقل شده است.

مرکز خرید
این زن به بیمارستان منتقل شد، وضعیت او خاص نیست.
KABC-TV

هیچ آسیب عکس بلافاصله گزارش نشده است.

مظنون راه اندازی شد.

این وسط کسب در ۸۰ مایلی شهرستان LA Bernardino واقع شده است است.