فعالان ضد سقط جنین پس اجتناب کرده اند سد کردن کلینیک نیویورک مسئول شناخته شدنددنبال کنندگان پرونده او امتحان شده کرده اند به همان اندازه محتوای متنی دقیق این ادعا را به صورت اینترنت به راحتی در دسترس است قرار دهند.

متیو کانلی ۴۰ ساله، ویلیام گودمن ۵۲ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریستوفر موسینسکی ۵۲ ساله {به دلیل} امتناع اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در کلینیک خانمها به مدت ۲ ساعت به چند فقره شرارت زندان محکوم شدند.

میمی رکاح، کلانتر شهرستان در ادعا ای اظهار داشت کدام ممکن است این سه شخص کدام ممکن است متعلق به نظامی رستگاری گل سرخ بودند، با بیرون ملاحظه به هشدارهای کادر پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس بومی برای توقف، باید “شخصا” توسط محل کار گرفته می شدند.

یکی اجتناب کرده اند آنها روی پایین ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درگاه محل کار را بست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر تولید دیگری حاضر به توقف اتاق پیش بینی نشدند. روکا اظهار داشت: «هر سه نفر اجتناب کرده اند محل کار خارج شدند.

روکا در ادعا ای اظهار داشت: «محل کار دادستان قلمرو از نزدیک هرگونه ورزش مجرمانه ای را کدام ممکن است حق ورود اشخاص حقیقی به سیستم مراقبت های بهداشتی قوانین اساسی را نقض تنبل، تحمل پیگرد قانونی قرار خواهد داد. با اشاره به حمایت اجتناب کرده اند حقوق باروری ضرر آسانی {وجود ندارد}.

او در ۲۰ ژوئن محکوم احتمالاً خواهد بود.