فیلمی اجتناب کرده اند حمله گرگ گرسنه به خانم معلم خلخالی!


خانم معلمی کدام ممکن است در مسیر درست حضور در گروه درس مورد حمله گرگ قرار گرفته بود کسب اطلاعات در مورد روز حادثه تصدیق شد: مثل همه روز در مسیر درست حضور در محل کارم بودم کدام ممکن است گرگی اجتناب کرده اند موجود در عالی کوچه سمت ممکن است دوید.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، خانم معلمی در خلخال در مسیر درست حضور در گروه درس مورد حمله گرگ قرار گرفت.

خانم معلمی کدام ممکن است در مسیر درست حضور در گروه درس مورد حمله گرگ قرار گرفته بود کسب اطلاعات در مورد روز حادثه تصدیق شد: مثل همه روز در مسیر درست حضور در محل کارم بودم کدام ممکن است گرگی اجتناب کرده اند موجود در عالی کوچه سمت ممکن است دوید.

وی همراه خود توضیح دادن دوم حمله گرگ به سمتش افزود: خیلی ترس زده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ناحیه بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت دچار جراحت شدم. تعدادی از بار پایین خوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر همراه خود کمک اهالی کدام ممکن است گرگ را فراری دادند توانستم نجات پیدا کنم.

این معلم خلخالی همراه خود خاص اینکه خداوند را فوق العاده شاکرم کدام ممکن است توانستیم اجتناب کرده اند بازو این گرگ خطرناک کنم، تصریح کرد: در تمام بدنم آثار زخم به جا مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس حمله حیوان هم صدمه روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی به در کنار داشته است.

 

Share